Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

Send

Visita del comitè d'avaluació externa de l'ENQA

AQU Catalunya, 29-30.05.2012


16.7.2012