AgŔncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

Send

Jornada L'impacte social de les universitats en temps de crisi

AQU Catalunya, 12.12.2012


└udio Benvinguda - Joaquim Prats, president d'AQU Catalunya

└udio Universidad, universitarios y productividad - Francisco Pérez, Universitat de València i director d'investigació de l'IVIE

└udio Universidad, universitarios y productividad - Lorenzo Serrano, Universitat de València i investigador de l'IVIE 

└udio Reptes i prioritats de la Universitat Espanyola - Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat Rovira i Virgili i president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques

└udio Indicadors per al seguiment: WINDDAT i enquesta d'inserció laboral - Josep Anton Ferré Vidal, director d'AQU Catalunya

└udio Cloenda - Lluís Jofre, director general d'Universitats, i Joaquim Prats, president d'AQU Catalunya