Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

20.10.2015

Balanç de l'activitat d'acreditació de graus i màsters

Des que va començar l'acreditació de titulacions universitàries oficials i fins al mes d'octubre de 2015, AQU Catalunya ha rebut un total de 184 sol·licituds (el 18% dels títols implantats a Catalunya). 86 sol·licituds corresponen a titulacions de grau i 98 a titulacions de màster universitari. L'Agència ha resolt ja el 61% d'aquestes sol·licituds (113). El gràfic següent mostra les sol·licituds presentades i els informes emesos per universitat.

Acreditació de graus i màsters

Pel que fa als resultats, només una titulació de grau no ha estat acreditada, la resta ha rebut informes favorables d'acreditació. El 7% dels títols s'han acreditat en progrés d'excel·lència i el 10% amb condicions. En aquests casos els títols han de presentar un informe de seguiment al cap de dos anys per demostrar que les deficiències detectades s'han resolt. Els següents gràfics mostren els resultats per universitat i globals.

Acreditació de graus i màsters

Acreditació de graus i màsters

Pel que fa a la valoració de les dimensions avaluades, en tots els casos la valoració més habitual és "s'assoleix". Tot i això, es poden observar diferències significatives entre elles. La dimensió més ben valorada és la corresponent a la informació pública. En aquest cas el 27% dels títols han assolit amb qualitat el nivell requerit. En l'altre extrem es troba la dimensió corresponent a l'eficàcia del SGIQ: el 29% dels títols assoleixen el nivell requerit amb condicions i, per tant, han d'implantar accions de millora obligatòries.

Acreditació de graus i màsters

Dim 1: Qualitat del programa formatiu; Dim 2: Pertinència de la informació pública; Dim 3: Eficàcia del SGIQ; Dim 4: Adequació del professorat al programa formatiu; Dim 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge; Dim 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius.

A: S'assoleix amb qualitat; B: S'assoleix; C: S'assoleix amb condicions; D: No s'assoleix