Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

17.6.2019

Publiquem la memòria d'activitats 2018

Memòria 2018Si fem balanç des del 2011, AQU Catalunya ha doblat la seva activitat en els eixos principals com són l'avaluació de titulacions, l'avaluació del professorat i la generació del coneixement, en un context de restricció pressupostària i de contractació de personal.

La Memòria 2018 destaca, per la seva rellevància, els fets següents:

  • Dins l'àmbit de l'avaluació de la qualitat, aquest any hem iniciat l'avaluació institucional dels centres universitaris, un pas fonamental envers l'avaluació i consolidació de la qualitat.
  • També hem començat les visites d'acreditació dels doctorats. Es completa així el desplegament dels processos d'avaluació de les titulacions oficials.
  • Hem publicat el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència universitària, un document pioner a nivell europeu que pretén ajudar a disminuir les desigualtats de gènere dins del sistema universitari.
  • I hem publicat els resultats de l'anàlisi de la satisfacció de les persones graduades recentment. Per primera vegada el sistema universitari té una fotografia completa i comparable de l'opinió dels graduats sobre la titulació que acaben de cursar.

El document s'estructura en sis apartats que corresponen als nostres eixos estratègics i les actuacions més rellevants per eixos han estat:

  • Qualitat institucional. Hem avaluat 589 titulacions: 163 verificacions, el 86% de les quals han estat favorables; 263 modificacions, el 99% de les quals han estat favorables; 23 seguiments; i 140 titulacions, que s'han sotmès al procés d'acreditació per mitjà de l'organització de 87 visites externes. Per primer cop s'ha iniciat el procés d'acreditació dels programes de doctorat. Hem gestionat l'avaluació de quatre titulacions en la dimensió addicional d'internacionalització; I hem publicat dos nous referents (en Economia i en Administració d'Empreses).
  • Qualitat del professorat. Hem gestionat dues convocatòries d'avaluacions prèvies als processos de selecció de professorat contractat en les categories de lector, agregat i catedràtic, entre les quals s'han rebut 2.105 sol·licituds, el 5% més que el 2017, com a conseqüència de l'efecte crida del Pla Serra Húnter de captació de professorat universitari. Hem avaluat els mèrits de docència, recerca i gestió del professorat universitari.
  • Generació i transferència de coneixement. Hem publicat els informes La inserció laboral dels ensenyaments artístics superiors i La inserció laboral dels titulats i titulades de màster de les universitats catalanes. Hem dut a terme el treball de camp de l'enquesta d'inserció laboral al col·lectiu ocupador. Hem dut a terme el treball de camp de l'enquesta de satisfacció a la població titulada recentment de grau i màster i hem elaborat el primer informe sobre La satisfacció dels graduats i les graduades de les universitats catalanes. Hem exercit la direcció tècnica de l'enquesta Via Universitària en el treball de camp i en la coordinació dels grups de recerca per a l'anàlisi dels resultats. Pel que fa a les publicacions, hem editat i publicat dos informes d'avaluació transversal, el d'enginyeries de l'àmbit industrial i la logística i el d'infermeria, el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària, els informes sectorials del projecte ocupadors, L'opinió de les oficines de farmàcia sobre la formació de les persones titulades en Farmàcia i L'opinió de l'Administració local sobre la formació de les persones titulades recentment.
  • Internacionalització. Hem continuat exercint el secretariat de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) i AQU Catalunya ha renovat en aquesta funció fins al juny del 2021. Hem continuat el contacte institucional amb ENQA i ens hem mantingut com a membre actiu del European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). Hem participat activament en tres projectes internacionals (TeSLA, LIREQA, DEQAR). AQU Catalunya també ha col·laborat amb l'Agència de Qualitat d'Andorra en l'avaluació ex ante d'una titulació i l'avaluació externa per al procés d'acreditació de dues titulacions.
  • Direcció estratègica. S'ha finalitzat la implantació del Pla estratègic 2015-2018, el qual ha aconseguit un compliment del 85%, i s'ha iniciat l'elaboració del Pla estratègic 2019-2022. Hem aprovat i publicat el nou Catàleg de serveis d'AQU Catalunya. Hem continuat impulsant el banc d'avaluadors i la gestió d'experts: 714 persones expertes han participat en els diferents processos d'avaluació (450 en els processos d'avaluació institucional i de titulacions i 264 en els d'avaluació del professorat), de les quals 290 (40%) eren dones i 46 (6%) eren experts internacionals.
  • Organització interna. AQU Catalunya ha superat sense cap no-conformitat l'auditoria externa de certificació segons les normes ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013.

La Memòria 2018 va ser aprovada pel Consell de Govern de l'Agència el 2 de maig de 2019.