Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

14.11.2017

L’impacte del Programa Jaume Serra Húnter en l’emissió dels informes de professorat lector i les acreditacions de recerca

El Pla Serra Húnter (SHP, Serra Húnter Programme) té com a objectiu “la incorporació a les universitats públiques catalanes de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals”. El professorat que s’hi acull pot fer-ho en les figures de professor agregat o de professor lector.

Al marge del procés d'avaluació i de selecció que tinguin les places del SHP, la legislació estableix que cal disposar d’una acreditació prèvia per poder optar a un contracte de professor lector, agregat o de professor catedràtic, per aquesta raó AQU Catalunya ha avaluat simultàniament tots els CV, tant els que s’han presentat al SHP (i que no disposaven d’una acreditació prèvia) com els CV de la via ordinària o “via AQU”. Les avaluacions fetes per l’agència són, doncs, prèvies al procés de selecció que fa el SHP.

La col·laboració de l’Agència amb el SHP s’ha concretat de la manera següent:

 

Sol·licituds provinents del Programa Serra Húnter

Any Figures avaluades Nombre de CV avaluats

2013

Agregat 176

2015

Lector, Agregat 214

2016

Lector, Agregat 295

2017 (dades provisionals)

Lector, agregat 572

El SHP ha tingut un impacte doble en l’activitat de l’Agència, d’una banda ha representat un “efecte crida” atès que en el període 2013 fins a l’actualitat ha incrementat sensiblement el nombre de sol·licituds d’avaluació rebudes, tant de professorat lector com de professorat agregat. D’altra banda, a cada anualitat AQU Catalunya avalua més CV de candidats que provenen del SHP.

Efectivament, el nombre global de sol·licituds rebudes en el període 2013-2017 ha passat de 1.089 a 1.527, un increment del 40%. A tall d’exemple, l’any 2017 s’han rebut 1,5 vegades més sol·licituds d’informes de professorat lector (1.200) que la suma de sol·licituds dels anys 2013 i 2014 (390 i 447, respectivament).

 

Comparativa del nombre de sol·licituds rebudes en funció de la via d'entrada. Lectors i Agregats

Any Figures avaluades Via SHP Via AQU Total % SHP

2013

Agregat 176 913 1089 16.2%

2014

Lector, agregat 0 853 853 0%

2015

Lector, agregat 214 1058 1272 16.8%

2016

Lector, agregat 295 1048 1343 22%

2017

Lector, agregat 572 955 1527 37.5%

Així mateix, el percentatge de sol·licituds rebudes des del SHP ha anat augmentant des del 16% al 37%. En aquest gràfic es veu l’evolució agregada de les sol·licituds de lector i d’agregat:

 

Evolució de les sol·licituds de lector i d'agregat rebudes(2013-2017)

Des de l’Agència s’ha realitzat un esforç addicional de coordinació amb els gestors del SHP per tal de poder sincronitzar els calendaris d’obertura de les convocatòries amb les crides internacionals que es fan des del Programa. Així, per exemple, en alguna convocatòria s’han ampliat els terminis de recepció de candidatures més enllà del calendari habitual per tal de permetre la màxima participació.

D’altra banda, cal tenir present que el model de CV dels candidats del SHP és diferent del format tipus d’AQU Catalunya. Així, el SHP permet que els sol·licitants puguin presentar un CV en format lliure. Aquesta opció dificulta la tasca dels avaluadors doncs el format tipus de CV aprovat per l’Agència preveu un seguit d’apartats bàsics (publicacions, projectes, activitat formativa i altres mèrits) amb una estructura determinada que en faciliten l’avaluació. En aquest sentit, les comissions específiques d’avaluació de la Comissió d’Avaluació de la Recerca fan un esforç addicional per tal de poder fer les avaluacions d’aquests candidats.

Finalment, amb l’aprovació de la Llei 3/2016, del 15 de desembre, de pròrroga del Pla Serra Húnter la previsió és que es mantindrà la tendència a l’increment del nombre de sol·licituds, la qual cosa demanarà un esforç addicional de coordinació entre els gestors del programa i AQU Catalunya.