Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.6.2020

Avancem amb la proposta de procediment per a l’acreditació de programes de doctorat

Durant l'any 2021, AQU Catalunya haurà d'avaluar per a la seva acreditació 116 programes de doctorat.

Per poder dur a terme el procés amb garanties i de manera sostenible, AQU Catalunya proposa adaptar el procés general d'acreditació als programes de doctorat, amb l'objectiu de reduir les visites externes i informes d'avaluació a emetre. Aquest procés està basat en la Guia per a l'acreditació dels programes oficials de doctorat.

La proposta que s'ha traslladat als vicerectors responsables de la qualitat a les universitats i als responsables de les escoles de doctorat de les universitats catalanes consisteix en dividir el procediment en dues fases: una d'avaluació transversal i una segona d'avaluació específica per a cadascun dels programes.

  • En la fase transversal, un comitè d'avaluació externa avaluarà aquelles aspectes que són transversals a tots els programes d'aquella universitat i que, allà on existeix, se centralitzen en l'Escola de Doctorat. Els aspectes que revisarà seran:

o Dim 1. Qualitat del programa formatiu (només la normativa que aplica a tots els programes i la seva aplicació)
o Dim. 2. Pertinència de la informació pública
o Dim. 3. Eficàcia del Sistema de garantia interna de la qualitat
o Subdim. 4.3. Foment de la direcció de tesis i la tutorització de l'alumnat
o Subdim 5.2. Serveis a l'abast dels / de les estudiants.

  • En la fase específica, un altre comitè d'avaluació externa avaluarà la resta d'aspectes no revisats en la fase transversal:

o Dim 1. Qualitat del programa formatiu (excepte normativa)
o Dim 4. Adequació del professorat (excepte punt 4.3).
o Subdim 5.1. Recursos materials.
o Dim 6. Qualitat dels resultats.

En la fase específica, el procediment adaptarà la Guia d'acreditació amb les particularitats següents:

  • S'agruparan els programes per afinitat disciplinària fins a un màxim de 5.
  • Cada un dels programes elaborarà un autoinforme en què analitzi els aspectes detallats a l'apartat anterior. Aquesta autoavaluació inclourà obligatòriament un pla de millora.
  • L'Escola de Doctorat agruparà els autoinformes en un únic document que trametrà a AQU.
  • La visita es durà a terme, preferentment, un cop finalitzat el procés transversal. En qualsevol cas, s'iniciarà un cop emès l'informe previ transversal.
  • Les audiències es podran dur a terme mitjançant videoconferència.
  • Els CAE incorporaran al seu informe els aspectes avaluatius continguts a l'informe transversal. Podrà matisar-los quan hi hagi l'evidència que el desenvolupament a un programa determinat ha estat diferent al transversal.

En el cas que la Universitat no hagi establert una Escola de Doctorat l'avaluació realitzarà en els mateixos termes que estableix la Guia. AQU Catalunya agruparà els programes per afinitat disciplinària.