Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.2.2014

Pla d'activitats 2014

Les activitats d'AQU Catalunya per a l'any 2014 s'estructuren en sis eixos estratègics: qualitat docent, qualitat del professorat, generació de coneixement, internacionalització, direcció estratègica i comunicació, i organització interna. De les activitats previstes en el Pla, un terç són noves i requeriran un esforç important per dur-les a terme. Així mateix, per al compliment d'aquesta planificació, a part dels recursos que AQU Catalunya hi destini, caldrà comptar, com sempre, amb l'estreta col·laboració i el suport de les universitats i del Govern de la Generalitat de Catalunya.

PDF PDF Pla d'activitats 2014 (aprovat pel Consell de Direcció el 17/12/2013)

Pel que fa a la qualitat docent, es continuarà amb el desplegament del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions universitàries. S'iniciaran les visites externes que donaran pas al procés d'acreditació de les titulacions universitàries. De moment, AQU Catalunya i les universitats han establert la realització de visites externes a una trentena de centres.

També en aquest eix s'està iniciant el procés de certificació del programa AUDIT, per minorar el procés de verificació i modificació de les titulacions universitàries per part dels centres degudament certificats, en la línia del que marca l'evolució dels estàndards europeus. Mentre es prepara aquest procés, s'aplicaran un seguit de mesures que permetin baixar la intensitat del procés de verificació de les titulacions, per tal de centrar els esforços en els processos de visites externes i d'acreditació de les titulacions a partir dels centres. Finalment, l'Agència està fixant les bases per establir convenis de col·laboració amb agències internacionals emissores de segells temàtics (labels), a fi de respondre a les demandes que puguin formular les universitats en aquest àmbit.

Pel que fa a la qualitat del professorat, es continuaran mantenint les activitats d'avaluació prèvia del professorat en els processos de selecció per part de les universitats i d'avaluació dels mèrits de recerca, docència i gestió. Sobresurt aquest any l'inici de l'estudi sobre els perfils del professorat lector, agregat i catedràtic acreditats per AQU Catalunya, que de forma pública hauria d'orientar totes les persones implicades, en especial el professorat.

D'altra banda, s'enfortirà l'eix de generació de coneixement, atès que és una línia estratègica cabdal que genera valor afegit a les universitats catalanes. En aquest sentit, s'ha llençat ja la cinquena edició de l'enquesta d'inserció laboral dels graduats universitaris, que com a novetat aportarà al sistema informació sobre els màsters; s'ha iniciat el desenvolupament de l'enquesta als ocupadors, finançada amb recursos externs, que permetrà que el sistema universitari català disposi de l'opinió dels ocupadors sobre la inserció laboral dels graduats catalans; i, finalment, l'anàlisi dels resultats de l'enquesta de satisfacció dels estudiants, que per primer cop s'incorporarà al procés d'avaluació de les titulacions mitjançant el WINDDAT.

AQU Catalunya també iniciarà el disseny d'un model que serveixi per fer un diagnòstic dels departaments de les universitats catalanes, amb l'objectiu d'aportar una primera aproximació sobre la seva estructura i el seu perfil, i identificar-ne aspectes de millora.

En l'àmbit de la internacionalització, a banda de continuar col·laborant amb els projectes acordats, s'iniciarà, conjuntament amb les universitats catalanes, una anàlisi de les eines d'AQU Catalunya que puguin ajudar a enfortir el posicionament del sistema universitari de Catalunya en un entorn europeu i global, caracteritzat per una competència i una cooperació més grans.

You need to upgrade your Flash Player