Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

7.5.2012

Metaavaluació dels processos de verificació, modificació i seguiment

Un any després de l'inici de les avaluacions de verificació, modificació i seguiment de les titulacions universitàries oficials, l'Agència ha analitzat el desenvolupament i els resultats d'aquests processos, tenint en compte totes les fases que inclouen, i ha identificat punts forts, punts febles i possibles millores a introduir. Per realitzar la metaavaluació AQU ha recollit l'opinió dels tres agents clau implicats en els processos de verificació, modificació i seguiment de les titulacions oficials: avaluadors, responsables de titulacions i unitats tècniques de qualitat i responsables d'universitat.

Verificació i modificació. La valoració global del procés que fan els avaluadors és molt positiva. Consideren pertinents i adequats els objectius de l'avaluació i també el funcionament general de la verificació i la modificació de títols. De la mateixa opinió són els responsables de les titulacions i, en menor mesura, les unitats tècniques de qualitat.

Avaluadors i responsables de titulacions valoren el rol d'AQU Catalunya i la transparència informativa en el procés com a molt adequats. També ho fan les unitats tècniques de qualitat, tot i que en menor mesura. Els tres agents implicats consideren que el procés és rígid i es podria de simplificar. Responsables d'universitats i unitats tècniques de qualitat creuen que implica una inversió important de temps i recursos que, diuen, podrien dedicar a altres tasques per a la millora de les titulacions.

PDF PDF INFORME DE METAAVALUACIÓ DELS PROCESSOS DE VERIFICACIÓ I MODIFICACIÓ DE TITULACIONS OFICIALS 2011

Seguiment. a valoració global del procés ha estat positiva. Els avaluadors consideren pertinents i adequats els objectius del procés de seguiment, i les unitats tècniques de qualitat i els responsables d'universitat consideren adequat el coneixement que tenen del procés les persones que intervenen en l'elaboració dels informes de seguiment.

El rol d'AQU Catalunya i la transparència informativa també han estat ben valorats pels tres agents. Tot i això, avaluadors, responsables de titulacions i unitats tècniques de qualitat consideren que el procés s'ha de simplificar.

PDF PDF INFORME DE METAAVALUACIÓ DEL PROCÉS DE SEGUIMENT DE TITULACIONS OFICIALS 2011