Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

5.7.2018

Es publica la Memòria d'activitats 2017

Memoria2017

La Memòria d’activitats 2017, aprovada pel Consell de Govern d’AQU Catalunya, descriu les actuacions portades a terme per l’Agència durant l’any esmentat.

La Memòria recull i amplia, per eixos estratègics, les següents activitats:

  • Qualitat institucional. S’han gestionat els processos d’avaluació del Marc VSMA tot avaluant 512 titulacions: 94 verificacions, el 97% de les quals han estat favorables; 121 modificacions, el 98% de les quals han estat favorables; 164 seguiments; i 133 titulacions visitades externament. S’ha gestionat l’avaluació de 13 dimensions addicionals en desenvolupament i inserció professionals, interacció entre recerca i docència, i internacionalització. S’han elaborat dos benchmarks de Turisme i Informàtica i s’han començat a elaborar els d’Economia i Administració d’Empreses. S’han aprovat les Guies per a l’acreditació dels programes oficials de doctorat, per a l’acreditació dels ensenyaments artístics superiors i per a la certificació de la implantació dels SGIQ.
  • Qualitat del professorat. S’han gestionat les avaluacions prèvies als processos de selecció de professorat contractat en les categories de lector, agregat i catedràtic, entre les quals s’han rebut 1.999 sol·licituds, un 21% més que el 2016, com a conseqüència de l’efecte crida del Pla Serra Húnter, de captació de professorat universitari, programa impulsat per la Generalitat de Catalunya en el qual l’Agència col·labora. S’han avaluat els mèrits de docència, recerca i gestió del professorat universitari. En el cas dels mèrits de recerca es destaca el nou tràmit simplificat per emplenar el currículum abreujat, a través del Codi ORCID. S’ha fet el seguiment del manual d’avaluació docent de la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Generació i transferència de coneixement. S’ha dut a terme la 6a edició de l’enquesta d’inserció laboral als titulats universitaris. S’ha finalitzat el projecte 2014-2017 d’inserció laboral als ocupadors i s’ha iniciat el projecte 2017-2019. S’ha finalitzat l’enquesta de satisfacció dels recent titulats de grau 2016 i s’han presentat els resultats agregats de 2015 i 2016 de forma interna. També i s’ha iniciat el treball de camp de la tercera edició de l’enquesta de satisfacció de graus i la primera de màsters. S’ha assumit la direcció tècnica de l’enquesta Via Universitària. S’han elaborat informes com el de la situació dels estudis superiors de disseny a Catalunya. S’ha treballat en l’elaboració d’informes transversals, la proposta de Marc de qualificacions català dels estudis d’educació superior, el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els plans d’estudis i el perfil del professorat avaluat positivament per AQU Catalunya. Així mateix, s’ha mantingut actualitzat el portal EUC estudis i EUC Informes.
  • Internacionalització. S’ha continuat exercint el secretariat de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). S’ha continuat el contacte institucional amb ENQA i l’Agència s’ha mantingut com a membre actiu del European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). S’ha participat activament en cinc projectes internacionals (TeSLA, LIREQA, DEQAR, EQTeL i PACAgro).
  • Direcció estratègica. S’ha superat favorablement la tercera avaluació externa internacional de compliment dels Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2015), coordinada per ENQA, per al qual cosa l’Agència continua essent membre de ple dret d’ENQA i es manté inscrita al registre EQAR.
  • Organització interna. S’ha fet el rendiment de comptes i s’ha mantingut actualitzat el portal de transparència d’AQU Catalunya.