Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.7.2013

AQU Catalunya publica la Memòria d'activitats 2012

Memòria d'activitats 2012

Com ja és tradició, la MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2012, aprovada pel Consell de Direcció de l'Agencia en la sessió del 14 de juny de 2013 s'estructura en els sis eixos estratègics en els quals AQU Catalunya distribueix les activitats i projectes que desenvolupa: qualitat docent, qualitat del professorat, generació de coneixement, internacionalització, direcció estratègica i comunicació, i organització interna.

L'any 2012 ha estat marcat, bàsicament, pel desplegament del Marc per a la verificació, el seguiment, les modificacions i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials (Marc VSMA) i per l'avaluació externa internacional de l'Agència per mantenir-se com a membre de ple dret d'ENQA i estar inscrita a l'EQAR. De forma resumida, les principals activitats de l'any 2012 han estat les següents:

  • Qualitat docent: continuació del desplegament del Marc VSMA i desenvolupament de la metodologia d'acreditació de les titulacions de grau i màster, que inclou les visites externes als centres. Així mateix, s'ha iniciat l'avaluació dels ensenyaments artístics superiors. 
  • Qualitat del professorat: avaluacions prèvies als processos de selecció de professorat contractat. El 2012 ha estat el darrer any d'emissions d'informes previs a la contractació de professorat col·laborador. També s'ha fet el seguiment dels Manuals d'avaluació docent del professorat de les universitats públiques, que s'han d'acreditar al 2014, i ha començat el seguiment dels Manuals d'avaluació docent de les universitats privades. 
  • Generació de coneixement: ampliació del web d'indicadors WINDDAT. També s'han iniciat el projecte enquesta de satisfacció de l'estudiantat, la V enquesta d'inserció laboral i l'elaboració de l'informe Les universitats catalanes, la seva aportació al coneixement, la formació i l'ocupació. 
  • Internacionalització: manteniment dels contactes institucionals internacionals amb les associacions europees amb les quals l'Agència està vinculada i participació en projectes i avaluacions internacionals per generar valor afegit per a les universitats catalanes. 
  • Direcció estratègica i comunicació: avaluació d'acord amb els estàndards i directrius europeus per renovar la permanència de l'Agència com a membre de ple dret de l'Associació europea d'agències de qualitat, ENQA, i la seva continuïtat en el Registre Europeu d'Agències de Qualitat, EQAR. 
  • Organització interna: activitat de rendiment de comptes i optimització en l'assignació dels recursos humans i materials als diferents projectes i activitats de l'Agència. Trasllat de les dependències de l'Agència i s'ha iniciat la implantació de la norma ISO 27001 de seguretat.