Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

31.5.2011

AQU Catalunya publica la Memòria d'activitats 2010

Amb aquest document l'Agència ret comptes a la societat de les activitats realitzades durant l'any 2010.

PDF Memòria d'activitats 2010 d'AQU Catalunya

La Memòria s'estructura en sis apartats que coincideixen amb els eixos estratègics de l'Agència. En l'àmbit de la Qualitat docent destaquen l'elaboració, aprovació i inici del desplegament del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials, la reestructuració de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, la finalització del programa experimental de Seguiment, i la implicació de l'estudiantat en les activitats de l'Agència. En l'àmbit de la Qualitat del professorat s'han desenvolupat les avaluacions corresponents de professorat universitari. En l'àmbit de la Generació de coneixement s'han finalitzat diferents estudis d'inserció laboral, s'ha preparat l'edició 2011 de l'enquesta d'inserció laboral, i s'ha organitzat el Taller sobre l'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials. En l'àmbit d'Internacionalització i relacions institucionals s'ha treballat amb la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), l'European Association for Qualiy Assurance in Higher Education (ENQA) i l'European Consortium for Accreditation (ECA). En l'àmbit de Direcció estratègica i comunicació hi ha hagut coordinació i col·laboració amb les universitats catalanes i agents socials i s'ha reestructurat el web. Finalment, en l'àmbit de l'Organització interna s'ha mantingut el rendiment de comptes i el sistema de garantia interna de la qualitat, s'han potenciat les tecnologies de la informació i comunicació, i s'han aplicat mesures de contenció i reducció de la despesa.