Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

29.7.2013

Convocatòria per a la renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques

D'acord amb l'estratègia consensuada durant la jornada La reacreditació dels MAD de les universitats públiques catalanes (16/04/2013), AQU Catalunya ha aprovat el procediment per a la renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes. El primer objectiu del nou procés d'acreditació és avaluar el funcionament i l'aplicació dels processos d'avaluació dissenyats als manuals d'avaluació docent de cada universitat. Aquesta avaluació es basarà en els principis de transparència, satisfacció dels agents i rendició de comptes.

En conseqüència, el procés ha de permetre, entre altres finalitats:

  • Comprovar la visibilitat del manual i dels seus processos i resultats.
  • Aportar proves, en forma d'autoinforme sobre el nivell de satisfacció dels diferents agents implicats en el procés.
  • Aportar informació sobre els resultats de l'aplicació del model.

Les universitats públiques catalanes que tinguin acreditat el seu manual d'avaluació docent podran sol·licitar la renovació dels manuals d'avaluació docent mitjançant una sol·licitud del rectorat adreçada a la Comissió d'Avaluació de la Qualitat (CAQ) de l'Agència. El termini per a la presentació de les sol·licituds i la documentació necessària per a la renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent s'obre el 16 de setembre i es tanca l'11 d'octubre de 2013, ambdós inclosos. Juntament amb l'imprès de sol·licitud, cal adjuntar la documentació següent:

  • El manual d'avaluació docent de la universitat vigent.
  • L'autoinforme d'avaluació, d'acord amb les dimensions que es detallen al punt 5 de la Resolució ECO/1640/2013, de 19 de juliol.
  • La proposta del nou manual, si escau.

L'òrgan encarregat de renovar l'acreditació del procés d'avaluació docent que recullen els MAD és la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals. La renovació de l'acreditació del procés d'avaluació docent o la seva denegació es notificarà al rectorat de la universitat en el termini de sis mesos com a màxim, des de la presentació de la sol·licitud. Si el resultat és positiu, la renovació de l'acreditació, tindrà una vigència de cinc anys.

PDF PDF RESOLUCIÓ ECO/1640/2013, de 19 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a la renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes

WORD DOC Sol·licitud per a la renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes