Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

1.12.2015

Es constitueix el Consell de Govern d'AQU Catalunya

151130_consellgovern

Dilluns 30 de novembre es va reunir, per primera vegada, el Consell de Govern d'AQU Catalunya, òrgan superior de govern de l'Agència, d'acord amb la Llei 15/2015, del 21 de juliol.

El Consell de Govern és responsable, entre altres, de:

 • L'aprovació del programa d'activitats de l'Agència
 • L'establiment de les polítiques i els objectius estratègics
 • L'aprovació del balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica 

El Consell de Govern va aprovar el seu reglament de funcionament intern, que inclou, com a novetat destacada, la publicació de les actes de les reunions.

PDF Reglament de funcionament del Consell de Govern d'AQU Catalunya

També es van aprovar els criteris per formar part de la Comissió Permanent; la proposta d'Estatuts d'AQU Catalunya, que s'elevarà al govern de la Generalitat per a la seva aprovació; i la constitució de la Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya.

El Consell de Govern és constituït pels membres següents:

 • El president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
 • Els rectors de les universitats públiques i privades de Catalunya.
 • Els presidents dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya.
 • Tres personalitats acadèmiques de reconegut prestigi internacional, elegides pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
 • Dos estudiants elegits pel Consell de l'Estudiantat de les universitats catalanes, preferiblement un estudiant de grau i un de postgrau.
 • Dues persones del departament competent en matèria d'universitats, nomenades pel conseller corresponent.
 • El director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
 • El president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.
 • Dos representants proposats per les organitzacions sindicals més representatives d'entre les que formen part del Consell Interuniversitari de Catalunya.
 • El secretari d'AQU Catalunya, nomenat pel Consell de Govern d'AQU Catalunya a proposta del president de l'Agència, el qual assistirà a les reunions del Consell de Govern, amb veu però sense vot. 

Els membres del Consell de Govern que no ho són per raó de càrrec ho seran d'acord amb criteris de coneixement del sistema d'educació superior i recerca en els àmbits local i internacional. Podran incorporar-se al Consell de Govern, amb veu però sense vot, els presidents de les comissions que aquest hagi creat, si així ho acorda el propi Consell.