Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

29.5.2015

AQU Catalunya publica la Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat

Guia per al seguiment dels programes de doctorat

Els programes de doctorat estan sotmesos als mateixos processos de verificació, seguiment i acreditació que són d'aplicació en les titulacions oficials de grau i de màster. Aquests procediments es fixen al Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Més enllà del que fixa la norma, el seguiment dels programes de doctorat té dos objectius fonamentals. D'una banda, ha de ser una eina útil per a la gestió de la universitat, que li permeti l'avaluació interna del seu desenvolupament a partir de l'anàlisi dels valors d'uns indicadors (tesis defensades, inserció dels doctorands, satisfacció dels doctorands i del professorat, etc.), amb l'objectiu de poder fer el diagnòstic de la realitat i elaborar propostes de millora. D'altra banda, el seguiment, juntament amb la visita que es farà als centres, serà la principal evidència per a l'acreditació dels programes de doctorat.

PDF Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat