Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

7.7.2010

El Consell de Direcció aprova el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels títols oficials

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya ha aprovat l'instrument que vincula els processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de la qualitat de les titulacions oficials a Catalunya (VSMA). L'objectiu és establir uns lligams coherents en els processos de garantia de la qualitat i promoure una eficiència més gran en la gestió dels diferents processos avaluadors que s'hauran d'implantar, tant a les universitats com a l'Agència. El marc aprovat abraça els aspectes següents:

  • L'Agència realitzarà la verificació de les propostes de nous ensenyaments aprovades per la universitat, mitjançant comissions de verificació. L'objectiu és garantir que els nous ensenyaments estiguin formulats d'acord amb els requeriments de l'Espai europeu d'educació superior i amb el marc de qualificacions, i que hi hagi una consistència entre els continguts i els objectius, de conformitat amb el plantejament de les diferents disciplines.
  • Segons el plantejament establert, la universitat és la primera responsable del procés de seguiment de les seves titulacions, mentre que AQU Catalunya actuarà com a agent extern de garantia de la qualitat. Anualment, els responsables de cada títol hauran d'elaborar un informe de seguiment, una còpia del qual es trametrà a AQU Catalunya. L'Agència, per mitjà de comissions de seguiment, farà una avaluació individual dels informes de seguiment de les titulacions que incloguin propostes de modificació substancial, continguin indicadors que requereixin una atenció especial, hagin de tenir una avaluació externa o hagin estat escollits per completar la mostra. 
  • Les propostes de modificació dels títols només poden ser fruit del procés de seguiment, i s'han d'entendre com un resultat natural d'aquest procés. Les modificacions substancials, és a dir, les que incideixen en la definició administrativa del títol o en les seves característiques acadèmiques essencials, comportaran iniciar un procés de verificació del títol.
  • L'Agència organitzarà cada any un nombre d'avaluacions externes a centres per mitjà de comissions d'avaluació externa, que avaluaran de manera simultània les titulacions oficials que s'hi ofereixen. L'objectiu és assegurar que tots els títols universitaris han estat avaluats externament, com a mínim un cop, dins del període que marca la normativa legal. 
  • Les acreditacions dels títols oficials seran emeses per la corresponent Comissió d'Acreditació i es duran a terme prenent com a punt de partida els informes de seguiment de les titulacions, els informes d'avaluació que AQU Catalunya hagi elaborat en el procés de seguiment i els informes d'avaluació externa. L'informe d'acreditació d'una titulació podrà: ser positiu, ser positiu amb propostes de millora, contenir propostes de modificació no substancial, obligar a modificacions substancials —i, per tant, a la nova verificació del títol—, o proposar la retirada de l'autorització per continuar impartint el pla d'estudis. 

Marc per a la Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels títols oficials

El Consell de Direcció ha aprovat el Marc VSMA, entenent que anualment se'n farà una revisió del desplegament. Així mateix, s'ha acordat que AQU Catalunya realitzi, de manera coordinada amb les universitats, diferents sessions per difondre'l àmpliament.

El Consell de Direcció és l'òrgan superior de govern de l'Agència i està format pels rectors i els presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes, la major part dels rectors de les universitats privades, representants de l'Administració catalana i acadèmics de prestigi reconegut.

PDF Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials