Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

28.12.2009

AQU Catalunya fixa els criteris i els terminis per a l'avaluació 2009 de l'activitat investigadora del PDI funcionari i contractat de les universitats públiques

La Comissió d'Avaluació de la Recerca ha establert els criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca. La resolució IUE/3543/2009, de 4 de desembre, dóna publicitat a aquests criteris.

Els mèrits de recerca s'avaluen per trams, cadascun dels quals ha d'abastar sis anys d'investigació, entenent per any un any natural complet (de l'1 de gener al 31 de desembre). Només les fraccions anuals iguals o superiors a vuit mesos es computaran com a any natural. Els anys que formen un tram poden ser consecutius o no, excepte en el supòsit d'avaluació única, en el qual han de ser necessàriament consecutius.

D'altra banda, la resolució IUE/3549/2009, de 9 de desembre, dóna publicitat al procediment i els terminis d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2009. Així, els terminis fixats per a la presentació de les sol·licituds són els següents:

  • Per al PDI contractat: del 11 de gener al 5 de febrer de 2010, ambdós inclosos.
  • Per al PDI funcionari: del 28 de juny al 23 de juliol de 2010, ambdós inclosos.