Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

8.2.2011

AQU Catalunya aprova la Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster

La Guia, aprovada per la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, està dissenyada per facilitar als responsables universitaris l'elaboració de les propostes de nous ensenyaments oficials, facilitar també la revisió interna de la proposta per part de la mateixa institució i, alhora, constituir l'instrument per a l'avaluació externa i independent, per part de l'Agència.

El propòsit d'AQU Catalunya en aquest procés d'avaluació i en l'elaboració de la guia es resumeix en les línies següents:

  1. Assegurar la qualitat en el disseny de les propostes de títol de grau i postgrau mitjançant un procés orientat a la millora.
  2. Assegurar la vinculació del procés de verificació amb el de seguiment i acreditació d'acord amb el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels ensenyaments oficials d'AQU Catalunya.
  3. Promoure l'elaboració de propostes de nous programes que siguin adequades en contingut i forma tant per a l'avaluació com per a la generació de la informació pública que s'associa a les titulacions oficials.
  4. Avaluar les propostes des d'una òptica europea, amb la prioritat de vetllar per la formulació correcta de plantejaments docents d'acord amb els criteris establerts en l'EEES.
  5. Identificar les propostes amb plantejament ex novo per tal d'avaluar amb més intensitat les bases que justifiquen la seva formulació i els recursos acadèmics que les faran viables i sostenibles en el temps.
  6. Considerar que els elements de caràcter administratiu que fan referència a la programació d'ensenyaments oficials a Catalunya no són objecte d'avaluació d'AQU Catalunya.
  7. Mitjançant l'elaboració d'una única guia, assegurar que tant les persones que elaboren les propostes de títols oficials com les persones que les avaluen comparteixen exactament els mateixos referents. De fet, el contingut i l'estructura d'aquesta guia responen a l'objectiu de ser útil per als responsables de redactar noves propostes, a l'òrgan o comissió interna de la universitat que supervisi el procés, i a les persones que formaran part de les comissions d'avaluació d'AQU Catalunya.

Paral·lelament, en el marc de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria s'ha elaborat i aprovat el Protocol d'avaluació per a la verificació de títols universitaris oficials. D'aquesta manera es dóna compliment al requisit legal pel qual les agències que emeten informes d'avaluació previs a la verificació de les titulacions oficials han de consensuar un protocol comú (Art. 24.3, RD 1397/2007). Aquest protocol se centra en els criteris i directrius mínims que cada proposta de títol ha de contenir i es complementari a les guies que les agències que respectivament desenvolupin per abordar amb un major detall el procés d'avaluació. La Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster d'AQU Catalunya té en compte els criteris i directrius definits en el protocol.

PDF Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster
PDF Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales (Grado y Máster)