Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

12.5.2017

AQU Catalunya elabora el Marc de qualificacions català

170508_Grup de treball Marc català de qualificacions

AQU Catalunya ha constituït un grup de treball per elaborar una proposta de Marc de qualificacions català dels estudis d'educació superior (cicles formatius de grau superior, graus i màsters universitaris i artístics i doctorat).

El nou marc català ha d'estar alineat amb el European Qualifications Framework (EQF) i amb el Marco Español de Cualificaciones (MECES) i ha de ser un instrument per a la promoció de l'aprenentatge al llarg de la vida, així com una eina per facilitar la mobilitat i el reconeixement de la formació acadèmica tant en l'àmbit nacional com internacional. Els nivells es descriuen en termes de resultats de l'aprenentatge que es defineixen com una declaració d'allò que l'estudiant coneix, compren i és capaç de fer en acabar els seus estudis.

El passat 8 de maig es va constituir el Comitè d'experts nacionals i internacionals s'encarregaran d'elaborar aquest marc que integri les dues perspectives: contextual i internacional. Els membres d'aquest grup de treball són:

  • Gemma Rauret (Universita de Barcelona), presidenta
  • Nick Harris (Quality Assurance Agency for Higher Education)
  • Bruno Curvale (Centre international d'études pedagògiques)
  • Sebastián Rodríguez (Universitat de Barcelona)
  • Lluís Jofre (Universitat Politècnica de Catalunya)
  • Miquel Mirambell (Departament d'Ensenyament)
  • Carme Ortiz Valero (Departament d'Ensenyament)
  • Josep Manel Torres (AQU Catalunya), secretari

Aquest projecte es finança parcialment a través de la convocatòria d'ajuts per projectes de recerca i innovació d'INQAAHE 2016-2017.