Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

3.1.2014

Es fixen els criteris i els terminis per a l'avaluació 2014 de l'activitat investigadora del PDI funcionari i contractat de les universitats públiques

La Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) d'AQU Catalunya ha establert els criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.

PDF PDF RESOLUCIÓ ECO/2755/2013, de 20 de desembre, per la qual es dóna publicitat als criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2013.

Els mèrits de recerca s'avaluen per trams, cadascun dels quals ha d'abastar sis anys d'investigació, entenent per any un any natural complet (de l'1 de gener al 31 de desembre). Només les fraccions anuals iguals o superiors a vuit mesos es computen com a any natural. Els anys que formen un tram poden ser consecutius o no, excepte en el supòsit d'avaluació única, en el qual han de ser necessàriament consecutius.

La CAR ha fixat també el procediment i els terminis d'avaluació de l'activitat investigadora del PDI funcionari i contractat per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2013, que són els següents:

  • Per al PDI contractat: del 3 al 28 de febrer de 2014, ambdós inclosos
  • Per al PDI funcionari: del 23 de juny al 18 de juliol de 2014, ambdós inclosos 

PDF PDF RESOLUCIÓ ECO/2756/2013, de 20 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2013.