Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

20.4.2018

Es publica l’informe d’inserció laboral de les persones graduades de màster

Després que a mitjans de 2017, AQU Catalunya presentés els informes sobre la inserció laboral dels graduats i graduades i dels doctorats i doctorades, ara publica l’informe sobre la inserció laboral de les persones titulades de màster en el sistema universitari català.

L’estudi analitza la població titulada de màster els cursos 2011-2012 i 2012-2013. La mostra de 8.747 persones enquestades representa un 45% de la població total (19.307 persones). La consistència de l’estudi es fa palesa per l’amplitud de la població enquestada i pel fet que hi han participat totes les universitats de Catalunya –públiques i privades- i dotze centres adscrits. Consegüentment, l’error mostral és de tan sols un 0’79%, amb el qual es pot afirmar que es tracta d’una mostra representativa, els resultats de la qual són extrapolables a la resta de la població.

Les principals conclusions de l’estudi són les següents:

 

OFERTA FORMATIVA

 • Els màsters es consoliden en l’oferta formativa: s’ha passat d’1 titulat de màster per cada 3 de grau el curs 2011-2012 a 1 per cada 2 el curs 2015-2016. Actualment, es titulen uns 34.000 estudiants de grau, uns 15.000 de màster i uns 2.500 de doctorat cada any.
 • Un altre indicador de la competitivitat dels màsters és que menys de la meitat dels titulats han cursat els estudis previs a la mateixa universitat (concretament, el 37%).

 

OCUPACIÓ

 • Aproximadament 9 de cada 10 titulats de màster estan treballant. El percentatge d’ocupació oscil·la entre el 83% de Belles Arts i el 100% d’Enginyeria Mecànica i Disseny Industrial. La titulació és, per tant, un element clau en la inserció laboral.

  Percentatge d’ocupació per nivell universitari (2017)

   Ocupació

   

  Percentatge de població ocupada, aturada i inactiva per nivell educatiu(població de 25 a 44 anys, EPA 1r trimestre 2017)
   

  180419_NotiMasters_Fig0

   

 

CONDICIONS LABORALS

 • La taxa d’ocupació es recupera en tots els nivells educatius respecte del 2014. Així mateix, i a diferència dels graus, s’observa també una millora en les condicions laborals respecte del 2014 (en la jornada a temps complet, més contractació indefinida, més guanys, més nivell de responsabilitat i més satisfacció amb la feina).

  Evolució de les condicions laborals dels titulats de màster (en punts percentuals)
   

   

Qualitat de l'ocupació 

COMPETÈNCIES DELS TITULATS

 • L’única competència on hi ha un dèficit clar és l’anglès.

  Dèficit de formació: diferència entre la mitjana de nivell de formació rebut i la seva utilitat per a la feina*

   180419_NotiMasters_Fig2

  *només entre els titulats de màster que desenvolupen funcions de nivell universitari

 

SATISFACCIÓ AMB ELS ESTUDIS

 • Satisfacció global: aproximadament 2 de cada 3 titulats repetirien el màster que han cursat. Aquesta dada presenta enormes oscil·lacions: d’una banda, el 77% de les persones titulades en el subàmbit de Física i Matemàtiques, el 75% de Documentació o el 74% d’Economia i, de l’altra, el 31% de les titulades en el subàmbit d’Edificació o el 40% de Belles Arts.
 • Satisfacció amb els diferents ítems de formació: - La majoria de competències pròpies del màster, d’acord amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), assoleixen l’aprovat pel que fa a la satisfacció dels titulats. No obstant això, entre el 2014 i el 2017 s’observa una lleugera disminució en la satisfacció d’una bona part dels ítems.

 

GÈNERE

 • S’han identificat diferències laborals per sexe (el 25% dels contrastos són significatius), i en la majoria de casos (el 80%) aquestes diferències són a favor dels homes.