Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.4.2012

AQU Catalunya publica la Memòria d'activitats 2011

Després de recuperar la plena competència en tots els processos d'avaluació de les titulacions catalanes, el 2011 ha estat l'any en què AQU Catalunya ha iniciat el desplegament del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació. Això permetrà garantir una avaluació cíclica, contínua i integrada dels ensenyaments universitaris, ja que legalment tots els processos d'avaluació es gestionaran des de la mateixa agència.

La MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2011, aprovada pel Consell de Direcció d'AQU en la sessió del 28 de març de 2012, s'estructura en sis apartats, que coincideixen amb els eixos estratègics de l'Agència: qualitat docent, qualitat del professorat, generació de coneixement, internacionalització, direcció estratègica i comunicació, i organització interna. De forma resumida, les principals activitats de l'any 2011 han estat les següents:

  • Qualitat docent: l'inici dels processos de verificació, modificació i seguiment de les titulacions oficials; la reestructuració de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat; la gestió del programa AUDIT, i la consolidació del banc d'avaluadors d'AQU Catalunya.
  • Qualitat del professorat: la gestió de les avaluacions del professorat prèvies als processos de selecció de les universitats, i l'avaluació dels mèrits de docència, recerca i gestió del professorat.
  • Generació de coneixement: la quarta enquesta d'inserció laboral i el web d'indicadors de desenvolupament de les titulacions a partir del sistema d'informació UNEIX, en col·laboració amb la Secretaria d'Universitats i Recerca.
  • Internacionalització i relacions institucionals: la realització d'activitats i projectes amb la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) i l'European Consortium for Accreditation (ECA).
  • Direcció estratègica i comunicació: la coordinació i col·laboració amb les universitats catalanes i els agents socials.
  • Organització interna: el manteniment de la rendició de comptes; la revisió de la política de qualitat per incloure-hi la seguretat de la informació; la potenciació de les tecnologies de la informació i la comunicació, i l'aplicació de les mesures de contenció i reducció de la despesa i d'optimització dels recursos econòmics de l'Agència.

Han passat quinze anys des de la creació d'AQU Catalunya, i en aquest període les seves atribucions han evolucionat, i ho continuaran fent per adaptar-se als nous temps, però no el seu esperit: les activitats que l'Agència ha desenvolupat i desenvolupa segueixen perseguint la millora contínua de les universitats catalanes.