Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

12.12.2011

El grau de satisfacció del professorat avaluat

Des de l'any 2008 l'Àrea d'Avaluació del Professorat analitza el nivell de satisfacció de les persones sol·licitants per mitjà d'enquestes, els resultats de les quals s'integren al sistema de garantia interna de la qualitat d'AQU Catalunya.

A continuació es presenten els resultats principals de l'enquesta de satisfacció de les persones sol·licitants que van participar en la primera convocatòria del 2010, tant d'emissió d'informes de professorat lector com d'acreditacions de recerca (professorat agregat).

Informació prèvia

L'Àrea de Professorat atén cada any prop de 1.200 consultes presencials, 3.500 trucades telefòniques i més de 600 consultes per correu electrònic. Les dades demostren que la majoria de persones sol·licitants es posen en contacte amb AQU Catalunya abans de fer la seva sol·licitud (67,5% en el cas dels lectors i 53,7% en el cas dels agregats).

El 91,1% de les persones sol·licitants de l'informe de professorat lector enquestades valoren favorablement l'atenció rebuda per l'Àrea de Professorat i Recerca. En el cas dels sol·licitants de l'acreditació de recerca, el 86% de les persones enquestades valoren positivament l'atenció rebuda per AQU Catalunya. Aquest alt nivell de satisfacció amb la informació rebuda es manté respecte de les dades recollides l'any 2008.

Claredat informativa dels criteris d'avaluació

El 48% de les persones sol·licitants de l'informe de professorat lector valoren amb un 4 o un 5, considerant aquesta última la puntuació màxima, la claredat informativa dels criteris d'avaluació publicats a la pàgina web, mentre que el 23% en fa una valoració de 3 sobre 5, i prop del 30% considera que la informació és poc clara.
Pel que fa a les persones sol·licitants d'acreditacions de recerca, les dades són similars, ja que el 42% dels enquestats valoren amb un 4 o un 5 la claredat informativa dels criteris d'avaluació, el 30% valora aquest ítem amb un 3 i el 28% restant el valora amb un 1 o un 2. Aquestes dades es mantenen en consonància amb els resultats de l'any 2008, en què aquest apartat va ser puntuat globalment amb un 3 en el cas dels lectors i amb un 2,83 en el cas dels agregats.

Composició de les comissions d'avaluació

El 78% de les persones sol·licitants de l'informe de professorat lector valoren positivament la composició de les comissions d'avaluació. Pel que fa a les persones sol·licitants de les acreditacions de recerca, el percentatge és similar, el 76%. L'any 2008 el nivell global de satisfacció sobre la composició de les comissions era de 3 en el cas dels lectors i de 2,8 en el cas dels agregats.

Satisfacció "justa" amb els criteris d'avaluació

Una de les preguntes clau en l'enquesta de satisfacció de les persones sol·licitants és la que fa referència a l'adequació i el nivell d'exigència dels criteris d'avaluació amb els mèrits associats a cada criteri. Les persones que han respost consideren que els criteris, per bé que puguin ser exigents, són adequats. En una escala d'1 a 5, la puntuació mitjana assolida ha estat de 3,16 en el cas dels lectors (el 2008 la valoració va ser 3,01) i de 3,2 en el cas dels agregats (el 2008 la valoració va ser 2,95). Per tant, tot i que hi ha sol·licitants que han obtingut un informe o una acreditació desfavorable, aquest apartat supera l'aprovat.

Motivació dels expedients desfavorables

A les persones sol·licitants avaluades desfavorablement se'ls ha demanat que valoressin la motivació emesa en l'informe desfavorable, ja que és una peça clau per poder orientar estratègies de millora.

En el cas dels sol·licitants de l'informe de lector, de les 42 persones que van respondre a aquesta qüestió, el 38% considera que l'argumentació és clara, mentre que una mica més de la meitat considera que les motivacions rebudes són poc clares.

En el cas dels sol·licitants de l'acreditació de recerca, de les 12 persones que van respondre a aquesta pregunta, una quarta part considera que l'argumentació és clara, mentre que la resta considera que les motivacions rebudes són poc clares.

Aquests resultats, com en l'enquesta del 2008, posen de manifest la necessitat de millorar la claredat de la motivació emesa en el cas dels informes i les acreditacions desfavorables. Així, durant el 2011, la CLiC i la CAR han aprovat un protocol de bones pràctiques per a les argumentacions desfavorables, que s'espera que en enquestes futures contribueixin a obtenir millors resultats en aquest apartat.

Fitxa tècnica

  LECTOR AGREGAT
Població 380 173
Respostes 168 (44%) 68 (39,3%)
Marge d'error (95% confiança) 5,77% 9,47%
Metodologia Qüestionari per correu electrònic
Període de l'enquesta Del 12 al 25 de febrer de 2011