Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

18.1.2019

Es publica la planificació d’activitats de l’Agència per al 2019

AQU Catalunya ha publicat la Planificació d'activitats 2019, que va ser aprovada pel Consell de Govern de l'Agència en la seva reunió de 17 de juliol de 2018.

Per eixos estratègics, les novetats que s'introdueixen el 2019 són les següents:

  • Qualitat institucional: es gestionaran les titulacions universitàries a través del Marc VSMA; es preveuen unes 80 verificacions, 120 modificacions, 130 visites externes i 270 acreditacions; pel que fa a l’avaluació institucional, es preveu l’avaluació d’uns 20 centres; es tramitaran les sol·licituds d’acreditació institucional de centre; s’elaborarà un protocol per incorporar la perspectiva de gènere en els processos d’avaluació, i es finalitzarà el procés d’avaluació de recerca d’un departament universitari.
  • Qualitat del professorat: es preveu l’avaluació d’unes 2000 sol·licituds en totes les categories de professorat i d’unes 700 sol·licituds d’avaluació de mèrits de recerca; es continuarà donant suport al Programa Serra Húnter, i la s’implantarà el notificador electrònic E-Notum. També es planificarà la 3a ronda d’acreditació dels Manuals d’avaluació docent de les universitats públiques.
  • Generació i transferència de coneixement: es prepararà l’enquesta d’inserció laboral als graduats i graduades universitaris per a 2020, es presentaran els resultats de l’enquesta d’inserció laborals dels ocupadors per sectors, es treballarà amb la realització de l’enquesta de satisfacció de l’estudiantat titulat recent de grau i màster i es difondran, en el cas dels de grau, els resultats, es finalitzarà la direcció tècnica de l’enquesta Via Universitària, es crearà el catàleg d’indicadors i es farà la transició cap a una nova plataforma de presentació dels indicadors. En l’àmbit dels informes es finalitzarà el Marc de qualificacions català, es finalitzarà el perfil del professorat avaluat positivament per AQU Catalunya i s’elaborarà l’informe anual per a les universitats.
  • Internacionalització: es finalitzaran els projectes internacionals iniciats i es farà el seguiment als centres estrangers que imparteixen titulacions a Catalunya i els acreditats internacionalment amb AQU Catalunya, en cas que hi hagi disponibilitat de recursos.
  • Direcció estratègica: s’aprovarà el Pla estratègic 2019-2022, s’elaborarà l’informe de seguiment que inclourà el Pla d’accions al procés d’avaluació externa d’AQU Catalunya de compliment dels Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai europeu d’educació superior i s’impulsarà el contracte programa amb la Generalitat de Catalunya. En l’àmbit de les persones expertes, s’aprovarà el Codi Ètic, s’impulsarà la formació contínua als experts de l’Agència, i en l’àmbit de la Comunicació es construirà el nou web de l’Agència.
  • Organització interna: s’impulsaran les actuacions en matèria d’Administració electrònica; es desenvoluparan i s’implantaran aplicacions que donen suport als processos d’avaluació i de generació i transferència de coneixement d’AQU Catalunya; es consolidarà l’aplicació del Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya.

A més, durant l’any l’Agència prioritzarà consolidar la certificació dels SGIQ i, consegüentment, impulsar l’acreditació institucional, millorar la formació continua de les persones expertes i implantar el notificador electrònic E-Notum.