Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

1.7.2015

AQU Catalunya publica la Memòria d'activitats 2014

Memòria d'activitats 2014La MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2014 s'estructura en sis apartats, que coincideixen amb els eixos estratègics de l'Agència: qualitat docent, qualitat del professorat, generació de coneixement, internacionalització, direcció estratègica i comunicació, i organització interna.

De manera resumida, les principals activitats de l'any 2014 han estat les següents:

  • Qualitat docent: el desplegament de la darrera fase del Marc VSMA, és a dir, l'acreditació, que s'ha articulat de forma harmònica amb els processos ja en funcionament de verificació, modificació i seguiment de les titulacions universitàries oficials; l'articulació i el posicionament d'AQU Catalunya respecte de les certificacions temàtiques internacionals (labels), i l'establiment de les directrius que permetin avançar cap als centres autoacreditats.
  • Qualitat del professorat: les avaluacions prèvies als processos de selecció de professorat contractat; l'avaluació dels mèrits de recerca, docència i gestió; l'inici del projecte pilot d'avaluació de departaments, i l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.
  • Generació de coneixement: el treball de camp de la cinquena edició de l'enquesta d'inserció laboral de la població graduada de les universitats catalanes (antics cicles, màsters i doctorats); la primera edició de la valoració de la inserció laboral dels graduats universitaris des del punt de vista dels ocupadors; els treballs de millora del WINDDAT, el web d'indicadors docents que mesuren el funcionament de les titulacions universitàries oficials; la finalització de l'etapa pilot de l'enquesta de satisfacció dels estudiants de grau, i l'organització de quatre tallers i jornades.
  • Internacionalització: la reflexió sobre el suport a la internacionalització de les universitats catalanes i la creació de l'acreditació de qualitat per als centres docents internacionals; la gestió del secretariat de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE); el manteniment dels contactes institucionals internacionals amb les associacions europees amb les quals l'Agència està vinculada, i la participació en projectes i avaluacions internacionals per generar valor afegit per a les universitats catalanes.
  • Direcció estratègica i comunicació: l'elaboració del Pla estratègic 2015-2018; la millora de la coordinació amb els responsables de les universitats i del Govern de Catalunya; el manteniment dels instruments de comunicació (pàgina web i butlletí), i l'obertura d'un compte a Twitter.
  • Organització interna: l'activitat de rendició de comptes i l'optimització en l'assignació dels recursos humans i materials als diferents projectes i activitats de l'Agència; la implantació del programa NEXUS per a la gestió de l'avaluació de les avaluacions del professorat, i la continuació de la implantació de la norma ISO 27001 de seguretat de la informació.