Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

14.2.2018

AQU Catalunya publica la metodologia d’acreditació dels programes de doctorat

CobertaAcreditacioDoctorat

La Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) va aprovar el dia 11 de gener la Guia per a l'acreditació dels programes oficials de doctorat. La guia inclou les dimensions i els criteris d’avaluació, els indicadors que es tindran en compte, i recomanacions per a l’elaboració de l’autoinforme d’acreditació. El document s’ha treballat amb les universitats catalanes i s’ha sotmès a consulta oberta durant els mesos de juliol i octubre de 2017.

L’acreditació té com a objectiu assegurar que els programes reuneixen no tan sols els requisits formals regulats per la normativa vigent, sinó també que el nivell formatiu assolit pels estudiants correspon al certificat per la institució. Així, els aspectes que es comproven en l’avaluació d’acreditació són els següents:

  • Compleix els requisits legals establerts per l’autoritat competent (denominació del títol, estructura, requisits i criteris d’accés, etc.).
  • La proposta acadèmica respon, en termes del perfil de competències establert, a allò que s’explicita en el MECES d’acord amb el nivell del títol, i també a l’actualització i la pertinència del coneixement disciplinari que el sustenta.
  • S’ha desenvolupat amb els recursos adequats de professorat, serveis de suport a l’aprenentatge, infraestructures i recursos materials.
  • Les certificacions atorgades responen a procediments pertinents i adequats d’avaluació dels assoliments dels estudiants, que posen de manifest el nivell de qualitat exigit.
  • Les trajectòries acadèmiques de progrés i graduació, i també d’ocupabilitat, de les persones doctorades es corresponen amb les característiques dels doctorands i amb la potencialitat del context laboral.
  • Disposa d’uns mecanismes de garantia interna que asseguren una anàlisi periòdica del procés formatiu orientada a la millora contínua de la formació dels seus doctorands.