Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.2.2018

AQU Catalunya presenta els resultats del 1r estudi sobre la inserció laboral dels ensenyaments artístics superiors

Publicació IL EAS El director d'AQU Catalunya, el Dr. Martí Casadesús, juntament amb el secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament, el Dr. Joan Mateo, van presentar ahir als responsables dels centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors els resultats de la 1a edició de l'enquesta d'inserció laboral als titulats d'aquests centres que es van graduar els cursos 2012-2013 i 2013-2014.

Durant el treball de camp que es va dur a terme el 2017 es van enquestar 552 persones, el 47% de la població de referència, i els resultats obtinguts tenen un error mostral global del 3,1%, per tant són dades robustes i fiables.

Els resultats globals mostren que:

 • Els titulats en ensenyaments artístics superiors tenen una alta ocupació (9 de cada 10 titulats estan treballant)
 • Treballen del que han estudiat o fent funcions del mateix nivell dels estudis (8 de cada 10)
 • Tanmateix, les feines a les quals accedeixen es caracteritzen per tenir jornades a temps parcial (53%); en bona mesura contractes temporals (la mitjana es troba en el 35,5%), cosa que finalment també es veu reflectida en el salari (la meitat d'ocupats a temps complet tenen retribucions mileuristes)
 • 2 de cada 10 estudiants treballen fora de Catalunya (18,5%)
 • Els titulats estan satisfets amb l'ensenyament cursat ja que 3 de cada 4 persones el repetiria
 • Els idiomes i la creativitat són les assignatures pendents, respecte el que demanen al mercat laboral

Per àmbits d'estudis les dades indiquen que:

Música, Teatre i Dansa:

 • Tenen una alta ocupació (84% Teatre i Dansa; 90% Música) i treballen del que han estudiat o fent tasques equivalents al nivell estudiat (82% Teatre i Dansa-94% Música)
 • Tanmateix, els contractes són temporals (44% Teatre i Dansa; 42% Música) i les jornades laborals a temps parcial (59% Teatre i Dansa; 79% Música)
 • Destaca que en el cas de Teatre i Dansa 1 de cada 10 declaren que treballen sense contracte
 • Els titulats estan àmpliament satisfets amb la titulació cursada (un 83% Teatre i Dansa; 82% Música la tornarien a fer)

Conservació-restauració:

 • L'ocupació (73%), i d'adequació de la feina al que què han estudiat (71%), està per sota de la mitjana.
 • Principalment són autònoms (47%) i 2/3 dels ocupats treballa a jornada completa (68%)
 • 3 de cada 4 repetirien els estudis (72%), una proporció alta però lleugerament inferior al global d'EAS.

Disseny:

 • Presenten unes condicions laborals per sobre de la mitjana: alt percentatge de contractes fixos (49%), jornades a temps complet (74%) i una retribució alta (56% perceben 2.000€ o més al mes).
 • No obstant, també la proporció de titulats que treballen del què han estudiat o equivalent és menor del global (73%)
 • 7 de cada 10 repetirien els estudis, una proporció alta però lleugerament inferior al global d'EAS.