Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.11.2010

AQU Catalunya verificarà les titulacions oficials d'implantació el curs 2011-2012

L'Agència avaluarà les noves propostes de titulacions oficials que les universitats catalanes presentin a verificació al Consejo de Universidades.

Amb l'aprovació del Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, AQU recupera la potestat per emetre informes d'avaluació preceptius en el procés de verificació de les titulacions oficials catalanes.

El Comissionat per a Universitats i Recerca ha comunicat a la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació que AQU Catalunya compleix plenament els requisits exigits per emetre els informes d'avaluació per a la verificació, en ser membre de ple dret d'ENQA i estar inscrita en el Registre Europeu d'Agències de Qualitat, EQAR.