Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

11.7.2017

Bolonya funciona

Aquesta és una de les principals conclusions del 6è estudi d'inserció laboral dels titulats i titulades (grau, màster i doctorat) de les universitats catalanes

AQU Catalunya ha presentat els resultats del 6è estudi d'inserció laboral dels titulats i titulades de les universitats catalanes. L'enquesta, impulsada per les universitats públiques catalanes per mitjà dels seus consells socials, les universitats privades i 31 centres adscrits, és una de les més representatives i importants a Europa. En aquesta edició, durant el primer trimestre del 2017 s'han enquestat 27.715 persones (17.458 titulats de grau, 8.747 titulats de màster i 1.510 titulats de doctorat), xifra que representa el 48,1% de la població de referència (titulats de grau el curs 2012-2013, tret de Medicina que ha estat la promoció 2009-2010, i titulats de màster i de doctorat els cursos 2011-2012 i 2012-2013).

Les principals conclusions d'aquesta edició són les següents:

L'ocupació es recupera en tots els nivells educatius i en totes les àrees...

  • La taxa d'ocupació es recupera en tots els nivells educatius (89,3% a graus, 90,5% a màsters i 93,4% a doctorats) i se situa gairebé a l'altura d'abans de la crisi.
  • En tots els nivells educatius (graus, màsters i doctorats) els titulats del sistema universitari català tenen una taxa d'ocupació superior a la de l'Enquesta de Població Activa del primer trimestre del 2017 per a la població de 25 a 44 anys (82,6%, 84,2% i 90,5%, respectivament).
  • El sistema universitari català és un motor d'ocupabilitat diferencial: com més alt és el nivell educatiu dels titulats universitaris, millor n'és la inserció laboral.

...mentre que les condicions laborals s'estanquen (llevat de les Enginyeries)

  • Els contractes fixos/indefinits s'estanquen i narriben al 50% del total (48,9%). Són majoritaris entre els titulats en Enginyeria i en Ciències Socials. Els contractes temporals augmenten 2 punts percentuals (36,7%).
  • La contractació a temps complet puja 2,2 punts percentuals (76,7%). Els enginyers són els que majoritàriament treballen a temps complet (9 de cada 10), mentre que només hfan 6 de cada 10 titulats en Humanitats i en Ciències de la Salut.
  • Augmenten els ocupats amb un salari superior a 2.000 euros mensuals (40,9%). El principal increment es veu en l'àmbit de les Enginyeries, en què el 64% de graduats perceben més de 2.000 euros mensuals. A la resta d'àrees aquest col•lectiu nsupera el 37%, i a Humanitats és només del 18%.
  • Vuit de cada 10 graduats fan funcions universitàries, proporció que puja fins a 9 de cada 10 en els doctorats.

El procés de Bolonya (l'adaptació de les titulacions a l'Espai europeu d'educació superior) dona resultats

  • Bolonya ha tingut un efecte positiu en la qualitat de la formació, que ja s'havia començat a notar en edicions anteriors.
  • Concretament, es detecta una tendència positiva en la valoració de totes les competències, si bé sobresurten l'expressió oral, la informàtica i els idiomes. Tanmateix, els idiomes continuen sent una assignatura pendent, perquè és on hi ha més diferència entre el nivell de formació rebut i el que es necessita per treballar.

Treballar a l'estranger és una opció minoritària

  • El 3,6% dels graduats treballen a l'estranger, xifra que ha augmentat un 1% respecte del 2011. En el cas dels doctorats, treballen a l'estranger el 7,2%, la meitat que el 2014 (14,3%).

Altres aspectes que cal destacar de l'enquesta és que s'allarga el període de formació, per mitjà de postgraus, màsters doctorats (el 53,6% dels graduats opten per continuar estudiant), i que en el 36% dels contrastos realitzats s'han detectat diferències en la inserció laboral segons el sexe (en el 60% dels casos els homes tenen un millor indicador d'inserció laboral que les dones, especialment quant a la retribució).

Pel que fa a la universitat npresencial, destaca que el perfil de titulats és diferent del de les universitats presencials (tenen una mitjana de 40 anys, la meitat tenia estudis universitaris previs i el 96,4% treballa). Tot i així, 8 de cada 10 repetirien la carrera, i la formació també està molt ben valorada.

Finalment, cal dir que s'ha incrementat el nombre de doctors que treballen a l'empresa (46%) i que fan funcions de doctor (36,6%). 

 

Informació

PDF Nota de premsa

PDF Presentació dels resultats de la 6a edició de l'estudi d'Inserció Laboral dels titulats universitaris

Els informes:

PDF La inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes

PDF La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes

Web amb els resultats:

link estudis.aqu.cat/dades: resultats de l'enquesta comparada per centres que imparteixen la titulació