Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

18.6.2008

Modificació del procediment d'avaluació de l'activitat investigadora del professorat universitari

La Comissió d'Avaluació de la Recerca, en la seva reunió de 12 de juny, ha acordat modificar l'acord número 3, de 27 de novembre de 2007, sobre l'avaluació investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat.

Així, per a casos com el cas de canvi d'adscripció, de contractat a funcionari o viceversa, i per tal de no avaluar dues vegades els mateixos trams, s'afegeix al punt 2 del procediment el subapartat 5è, que queda redactat de la manera següent:

"2.5 El personal docent i investigador, funcionari o contractat, que hagi obtingut l'avaluació única, amb resultat positiu o negatiu, o bé l'avaluació normal positiva dels seus mèrits individuals de recerca o bé que hagi obtingut el reconeixement de l'avaluació dels seus mèrits de recerca per part de les Comissions específiques de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, no pot presentar aquests mèrits a avaluació o reconeixement de nou, ja es tracti d'una part o de la totalitat del període o períodes avaluats o reconeguts per les comissions, malgrat que la persona sol·licitant hagi canviat el seu règim de funcionarial a contractual o viceversa.

En el cas de l'avaluació normal negativa el personal docent i investigador, funcionari o contractat, no pot presentar de nou en anys posteriors el mateix període avaluat negativament encara que la persona sol·licitant hagi canviat el seu règim de funcionarial a contractual o viceversa. En aquest sentit, només s'avaluarà o, en el seu cas es reconeixerà, el darrer període normal avaluat negativament, sempre que es segueixi el que disposa l'apartat 8.8."

PDF Resolució IUE/1881/2008, de 13 de juny, per la qual es dóna publicitat a la modificació de l'Acord número 3, de 27 de novembre de 2007, de la Comissió d'Avaluació de la Recerca sobre l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat.