Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

25.1.2011

La CAQ es reestructura per exercir les funcions de verificació, seguiment, modificació i acreditació

Amb l'objectiu de desenvolupar les funcions de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions oficials, el Consell de Direcció d'AQU Catalunya ha modificat l'estructura de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat (CAQ), tot respectant la composició que els estatuts de l'Agència fixen per aquest òrgan d'avaluació:

  • President/a
  • Fins a sis persones de reconegut mèrit acadèmic o professional de la comunitat universitària de Catalunya
  • Fins a sis persones de reconegut mèrit acadèmic o professional de la comunitat universitària internacional

Els principals canvis respecte l'estructura anterior són els següents:

  1. La supressió de la Comissió Específica per a l'Avaluació de Titulacions i Programes i de la Comissió Específica per a l'Avaluació dels Centres i Activitats Universitaris, ja que les funcions que desenvolupaven han quedat superades per les necessitats sorgides arran de l'aprovació del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials.
  2. La creació de cinc comissions específiques d'avaluació (CEA) per branques de coneixement (Arts i Humanitats; Ciències; Ciències de la Salut; Ciències Socials i Jurídiques; i Enginyeria i Arquitectura), que són les encarregades d'executar les funcions de verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació.
  3. La designació dels presidents o presidentes de les CEA, que alhora esdevenen membres de la CAQ. D'aquesta manera s'aconsegueix que els membres de la CAQ participin directament, com a presidents dels CEA, en els processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions oficials, i no únicament en restin informats.

La Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals es manté vigent per exercir les funcions de valoració dels mèrits individuals del personal docent, funcionari i contractat, per a l'assignació de complements retributius. El president o presidenta d'aquesta Comissió continuarà formant part de la CAQ.

Organigrama de la CAQ