Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

17.3.2008

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya aprova el Pla d'activitats 2008

El Pla d'activitats 2008 d'AQU Catalunya, si bé suposa la continuïtat de la majoria de les actuacions de l'any anterior, s'ha vist condicionat pel desplegament de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'universitats (LOMLOU); el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació de les titulacions universitàries oficials, l'adaptació de les universitats als estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES i els resultats de l'avaluació externa d'AQU Catalunya d'acord amb aquests estàndards.

Així, i per àmbits d'actuació, les activitats principals previstes per a aquest any, aprovades pel Consell de Direcció de l'Agència, són les següents:

   • Rendició de comptes: elaboració d'informes sobre la qualitat del sistema universitari català i manteniment del sistema intern de qualitat basat en la norma ISO 9001:2000.
   • Àrea europea d'assegurament de la qualitat: continuació dels programes SUPORT-UTQ i AUDIT, desenvolupament del Pla estratègic d'AQU Catalunya i implantació dels processos de reconeixement mutu entre les agències de qualitat estatals i europees.
   • Avaluació de la qualitat institucional: verificació de màsters i graus, seguiment i acreditació, avaluació de centres adscrits i realització del tercer estudi sobre la inserció laboral dels graduats universitaris.
   • Avaluació de professorat: emissió d'informes previs a la contractació de les figures de lector i col·laborador (pendent de regular), emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada, emissió d'informes d'activitat docent, certificació de l'avaluació dels mèrits docents i de gestió, avaluació dels mèrits de recerca, avaluació de l'activitat del professorat de les universitats privades.
   • Cooperació i intercanvi: coordinació amb les universitats catalanes, cooperació amb altres agències i associacions vinculades amb la qualitat de l'educació superior, organització de tallers de reflexió i debat i altres jornades.
   • Comunicació: implantació del nou web, reestructuració dels butlletins d'informació sobre la qualitat universitària.