Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

24.5.2005

AQU Catalunya impulsa el Grup de treball per a l'elaboració d'eines per a l'adaptació dels ensenyaments a l'EEES

AQU Catalunya, en la seva funció d'assessorament a les universitats al llarg del procés d'implantació de les titulacions de les proves pilot, ha impulsat la creació d'un grup de treball per a l'elaboració d'eines per a l'adaptació dels ensenyaments a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

L'objectiu d'aquest grup de treball és l'elaboració de documentació pràctica i d'utilitat per als ensenyaments que participen a les proves pilot sobre temes com el pla de l'assignatura, les estratègies de seguiment i valoració de la dedicació de l'estudiant, les estratègies per conèixer la satisfacció de l'estudiantat i el professorat de les proves pilot, els mecanismes documentals per avaluar (certificar, acreditar) i el perfil dels estudiants.

El grup de treball està format per professors de les diverses àrees i graus: diplomatures i llicenciatures humanístiques i socials, enginyeries tècniques, llicenciatures científiques i enginyeries científico-tecnològiques, així com de Màsters Europeus.