Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

18.1.2006

AQU Catalunya publica el document Eines per a l'adaptació dels ensenyaments a l'EEES

En el context del projecte pilot, AQU Catalunya va crear un grup de treball format per professors universitaris de les diferents àrees i graus amb l'objectiu d'elaborar documentació pràctica que pugui ser útil als ensenyaments que participin en les proves pilot i, posteriorment, a totes les titulacions quan l'adaptació sigui obligatòria.

El resultat del treball d'aquest grup és el document Eines per a l'adaptació dels ensenyaments a l'EEES, dirigit tant als responsables de les titulacions com a grups de professors que participen en el pla pilot, i que pretén ser una referència en l'establiment de procediments per a la recollida de les evidències que han d'aportar les titulacions en el procés d'acreditació en el marc del pla pilot d'adaptació de titulacions a l'EEES. Aquestes eines, que no s'han de prendre com a normativa sinó com a orientació, permeten un alt grau de flexibilitat, atès que poden ser aplicades, amb modificacions específiques, tant per les titulacions de grau com per les de màster.

El contingut del document s'articula en dos apartats diferenciats:

El pla docent de l'assignatura. En aquest apartat es proposa un protocol per formalitzar el pla de l'assignatura dins el pla de formació d'una determinada titulació. Dins el pla docent de l'assignatura es consideren dos nivells d'especificació:

   • Guia docent: on s'exposen els elements mínims que es consideren imprescindibles per tal que esdevingui un document de divulgació pública.
   • Programació d'activitats: on es concreten les activitats d'aprenentatge que l'estudiant ha de dur a terme per assolir els objectius formatius.

L'anàlisi i el seguiment de l'activitat formativa . En aquest apartat es proposen unes mostres de protocols per recollir informació sobre diferents aspectes:

   • El perfil de l'alumnat
   • L'activitat i la dedicació de l'alumnat
   • La percepció de l'alumnat
    • Valoració de l'activitat d'aprenentatge
    • Valoració del suport tutorial
    • Valoració dels mecanismes d'avaluació dels aprenentatges
    • Valoració del desenvolupament de competències
    • Valoració de la dimensió pràctica del currículum
    • Valoració general del pla d'estudis
   • La percepció del professorat sobre:
    • Aspectes institucionals
    • La preparació, la motivació i el treball de l'alumnat
    • L'actuació docent
    • Els resultats
    • El suport i el desenvolupament (formació) professional

Per a l'elaboració d'aquestes eines, s'han utilitzat diversos documents de referència de programes docents i guies d'assignatures de les universitats catalanes; també models d'enquestes tant de les mateixes universitats com d'altres de l'Estat espanyol i de l'estranger.