Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.2.2006

10 anys d'AQU Catalunya

El proper 29 d'octubre de 2006 AQU Catalunya commemora el desè aniversari de la seva creació. Per tal de celebrar aquesta fita, i sota el lema "10 anys de compromís amb la qualitat universitària ", AQU Catalunya posarà en marxa durant aquest any un seguit d'accions que tenen un doble objectiu:

   • Reconèixer l'esforç que l'Administració, les universitats catalanes i les persones que han col·laborat amb l'Agència han realitzat en l'impuls de la qualitat universitària.
   • Celebrar aquests deu anys de compromís d'AQU Catalunya amb la qualitat del sistema universitari català.

Al final dels anys vuitanta i principi dels noranta, a Europa comença un moviment gradual d'introducció de la cultura de la qualitat i de la millora contínua en els sistemes universitaris europeus, moviment al qual el sistema universitari català ben aviat s'hi suma. Al començament dels anys noranta, algunes universitats catalanes van iniciar programes propis de millora de la qualitat i van participar en projectes externs de foment de la qualitat, com ara el projecte pilot europeu d'avaluació de la qualitat de l'educació superior dut a terme durant el bienni 1994-1995.

En aquest context, la Generalitat de Catalunya, que ja tenia competències en matèria d'universitats, i les universitats catalanes van arribar a la conclusió que la qualitat era una aposta de futur per a aquestes institucions i per a la societat catalana. Per això van veure la necessitat de crear un instrument independent que impulsés la cultura de la qualitat i de la millora contínua a les universitats catalanes. Com a culminació de múltiples converses, es va arribar a l'acord de crear el consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, que va quedar constituït amb el Decret 355/1996, de 29 d'octubre. Posteriorment, amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, AQU Catalunya va adoptar la forma jurídica d'entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat al dret privat, vinculada al DURSI, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions. Aquesta transformació va comportar, a més a més de l'assumpció de les funcions que ja duia a terme, noves atribucions, bàsicament, les de certificació, acreditació i avaluació del professorat, que havia de realitzar amb una nova estructura.

Les grans xifres que cal destacar d'aquests deu anys d'AQU Catalunya són les següents:

   • La realització de gairebé 400 avaluacions, que han implicat la participació d'unes 4.000 persones, de les quals aproximadament 300 han estat a ensenyaments universitaris, xifra que representa l'avaluació del 70% de l'oferta educativa de les universitats públiques.
   • L'avaluació de més de 13.000 expedients de currículums de professorat universitari, a partir de les convocatòries d'avaluació respectives.
   • La participació en associacions estatals (REACU, Red Española de Agencias de Calidad Universitarias) i internacionals (ENQA, la xarxa europea d'agències, i la INQAAHE, xarxa internacional).
   • La participació en projectes europeus, com són el TEEP I i el TEEP II d'avaluació transnacional de la qualitat en educació superior pel que fa a estudis de grau i màsters, el grup Joint Quality Initiative per a l'elaboració dels descriptors de bachelor i master, i també el Working Group on a Peer Review System for Quality Assurance Agencies de l'ENQA per establir el procediment, els requisits i els criteris per al reconeixement mutu entre agències.
   • La participació en projectes de cooperació com ara el MIRROR, que analitza els estudis de doctorat des de la perspectiva dels estudiants, i els TEMPUS PHARE, impulsats per la Unió Europea a diferents països.
   • L'organització de més d'una dotzena de seminaris i tallers de reflexió i debat, en què han participat més de 1.000 persones. I la constitució d'uns 50 grups de treball d'experts de les universitats per desenvolupar estudis d'algun àmbit de la qualitat universitària.
   • L'edició i la distribució de més de 40 publicacions en l'àmbit de la qualitat universitària, moltes de les quals s'han traduït al castellà i a l'anglès.

Puntualment, per mitjà dels mecanismes d'informació d'AQU Catalunya, s'aniran difonent les activitats que es duran a terme per commemorar aquests deu anys de compromís amb la qualitat.