Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

31.3.2006

Primers resultats del projecte Mirror: l'estudiant de doctorat a Catalunya

El projecte Mirror, realitzat conjuntament a Catalunya, Suècia, Finlàndia i Irlanda, té per objectiu analitzar la situació dels programes de doctorat des de la perspectiva dels estudiants. L'anàlisi dels resultats s'ha dividit en dues fases: una anàlisi descriptiva a nivell nacional, ja finalitzada, els resultats de la qual es presenten a continuació, i una anàlisi comparativa a nivell internacional, encara en curs.
 
El perfil de l'estudiant
A Catalunya les dades mostren que l'estudiant de doctorat és, en relació amb el gènere, home en un 50,2% i dona  en un 49,8%. Pel que fa a la procedència, la majoria d'estudiants són catalans (67,3%), seguits de centre i sud-americans (21,4%).

Origen %
Catalunya 67,4
Resta d'Espanya 6,3
Europa 3,3
Centre i Sudamèrica 21,4
Altres 1,6
TOTAL 100

Els motius que han dut l'estudiant a seguir un doctorat són bàsicament dos: la preparació de la seva carrera com a professor universitari (54%) i l'interès en la matèria (23%).

Les tesis doctorals
En relació amb el format, la majoria de les tesis són monografies (75%), la resta, col·lecció d'articles (25%). Per àrees, aquesta dada varia considerablement: el 96% de les tesis a l'àrea d'Humanitats són monografies, mentre que a la de Ciències de la Salut ho són el 48%. Pel que fa a l'idioma, el 47% de les tesis s'escriuen en castellà, el 31% en català i el 21% en anglès (principalment a l'àrea Tècnica).

06.03.30_MirrorGrafica1_cat

La percepció de l'estudiant sobre la seva formació
Es pot dividir la percepció de l'estudiant sobre la seva formació de postgrau en dos apartats: qualitat i utilitat i relació amb el supervisor. Els estudiants es mostren satisfets amb la contribució dels estudis al seu desenvolupament professional: el 80% creu que ha adquirit coneixements en metodologia científica, el mateix percentatge apunta que ha adquirit capacitat suficient per dur a terme recerques de forma independent i el 73% considera que amb els estudis de doctorat ha aprofundit en el coneixement de les teories científiques.

06.03.30_MirrorGrafica2_cat

En general, els estudiants es mostren satisfets amb la relació que han establert amb el seu supervisor: el 66% considera que el supervisor ha mostrat interès en els seus estudis i el mateix percentatge assegura que li ha proporcionat crítica constructiva sobre la seva recerca.

Característiques tècniques
A Catalunya hi ha 12.500 estudiants de doctorat, dels quals un miler han participat en el projecte Mirror.

Àrees Població Mostra % respostes Error mostral
Humanitats 2.346 166 7,08 7,48
Socials 3.152 370 11,74 4,88
Ciències 1.836 189 10,29 6,89
Salut 2.509 128 5,10 8,61
Tècnica 2.614 148 5,66 7,99
TOTAL 12.457 1.001 8,04 3,03

La mostra és suficient per permetre anàlisis comparatives entre el conjunt de doctorands de Catalunya i els de Suècia, Finlàndia i Irlanda, i també per detectar diferències entre les cinc àrees disciplinars (Humanitats, Socials, Experimentals, Salut i Tècnica), però no és prou representativa com per permetre anàlisis entre universitats catalanes.