Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

29.11.2006

AQU Catalunya fixa el procediment i els terminis per a l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI funcionari i contractat de les universitats públiques

Mitjançant les resolucions EDU/3781/2006, de 24 de novembre (convocatòria extraordinària, per a períodes finalitzats fins al 31 de desembre de 2005), i EDU/3813/2006, de 27 de novembre (convocatòria ordinària, per a períodes finalitzats fins al 31 de desembre de 2006), AQU Catalunya dóna publicitat al procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes.

AQU Catalunya avaluarà l'activitat investigadora del PDI funcionari i contractat per donar compliment al Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que consisteixen en un complement addicional per mèrits de docència, recerca i gestió en el marc de les disponibilitats pressupostàries. El complement per mèrits de recerca es concreta en una quantia anual individual i consolidable, que assigna el consell social de cada universitat, a proposta del consell de govern i prèvia avaluació favorable d'AQU Catalunya.

Els mèrits de recerca s'avaluaran per trams, cadascun dels quals ha d'abastar sis anys d'investigació, entenent per any un any natural complet (de l'1 de gener al 31 de desembre). Només les fraccions anuals iguals o superior a vuit mesos es computaran com a any natural. Els anys que formen un tram poden ser consecutius o no, excepte en el supòsit d'avaluació única, en el qual han de ser necessàriament consecutius.

Els terminis per a la presentació de les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora són els següents:

Per al PDI contractat,

      • del 8 al 26 de gener  de 2007, ambdós inclosos.

Per al PDI funcionari,

      • per a períodes que finalitzin, com a màxim, el 31 de desembre de 2005, del 8 al 26 de gener de 2007, ambdós inclosos.
      • per a períodes que finalitzin, com a màxim, el 31 de desembre de 2006, del 2 al 20 de juliol de 2007, ambdós inclosos.