Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

5.2.2007

Planificació d'activitats 2007: l'Àrea europea d'assegurament de la qualitat

Les activitats d'AQU Catalunya per al 2007 en el marc de l'Àrea europea d'assegurament de la qualitat s'estructuren en dues línies principals. D'una banda, donar suport a les universitats catalanes en el desenvolupament i la implantació dels estàndards i directrius europeus de qualitat, i de l'altra, adaptar el funcionament intern de l'Agència als estàndards europeus.

Desenvolupament dels estàndards i les directrius europeus de qualitat a les universitats catalanes
AQU Catalunya vol impulsar i donar suport a les universitats catalanes en el desenvolupament i l'aplicació dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES que fan referència a l'assegurament intern de la qualitat en les institucions d'educació superior. Així, proposa la creació d'un grup de treball amb representació de responsables de les unitats tècniques de qualitat de les universitats catalanes amb l'objectiu desplegar un procés que possibiliti el major protagonisme d'aquestes unitats en els processos d'avaluació i millora, així com l'adaptació de les seves activitats als estàndards i directrius internacionals. En aquest marc, es proposa la possibilitat que les unitats tècniques de qualitat accedeixin, l'any 2008, a un projecte pilot d'acreditació d'AQU Catalunya, d'acord amb els estàndards i les directrius europeus de qualitat.

Adaptació del funcionament intern de l'Agència als estàndards europeus
D'acord amb el Comunicat de Bergen, AQU Catalunya impulsa la seva participació en la introducció del model desenvolupat per l'ENQA a partir dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES, proposat per a la revisió a escala nacional de les agències de qualitat, respectant les directrius i els criteris comunament acceptats, i que implicarà la introducció de les agències de la qualitat en un registre europeu d'organismes per a l'assegurament de la qualitat, en el qual es podran identificar les agències professionals i fiables que treballen a Europa.

El procés d'avaluació de les agències segons el model europeu consta d'una fase interna, que duu a terme la pròpia agència, i d'una fase externa, en la qual un comitè extern i independent a l'agència realitza l'avaluació. L'avaluació externa finalitzarà amb un informe que s'ha d'ajustar amb precisió al compliment dels estàndards europeus i que ha de contemplar les possibilitats i les recomanacions de millora. Un cop finalitzada l'avaluació externa, AQU Catalunya planificarà les accions correctives a les mancances detectades i les accions de millora a realitzar per introduir-les al més aviat possible.

La superació d'aquesta avaluació és necessària per tal de mantenir AQU Catalunya com a membre de l'ENQA i per permetre la seva inscripció en el futur Registre Europeu d'Agències Externes d'Avaluació.