Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

8.2.2007

Planificació d'activitats 2007: l'avaluació de la qualitat institucional

Les activitats d'AQU Catalunya per al 2007 en el marc de l'avaluació de la qualitat institucional se centren, principalment, en l'adaptació de titulacions als nous marcs legals, el disseny de programes de grau, l'avaluació de centres adscrits i el desenvolupament d'estudis i projectes d'impacte per a la qualitat del sistema universitari.

Adaptació de titulacions als nous marcs legals
Al primer trimestre de l'any finalitzarà la segona experiència d'avaluació de Programes Oficials de Postgrau de les universitats catalanes per a la seva implantació el curs 2007-2008, amb el lliurament de l'informe definitiu sobre el resultat d'aquesta convocatòria. Posteriorment, AQU Catalunya realitzarà una revisió crítica sobre el procés d'avaluació per detectar-ne els punts febles i introduir-ne millores. En base a l'experiència acumulada, AQU Catalunya prepararà la tercera convocatòria d'avaluació de POP.

Disseny de programes de grau
AQU Catalunya, en coordinació amb la Direcció General d'Universitats, donarà suport a les universitats en el disseny de nous programes de grau, especialment en la descripció dels perfils dels graduats i els objectius de la formació. Aquest projecte es desenvoluparà a partir de la constitució de grups de treball que tractaran graus d'àmbits disciplinars pròxims i prendrà com a referents, entre altres, els resultats de les enquestes d'inserció laboral elaborades per AQU Catalunya amb la col·laboració dels Consells Socials, i les Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y máster del Ministerio de Educación y Ciencia. En aquest context, s'iniciaran els processos de debat amb les universitats per afrontar els canvis que es produiran.

Avaluació de centres adscrits
AQU Catalunya desenvoluparà la metodologia d'avaluació dels centres adscrits, que se centrarà en l'anàlisi de la capacitat del centre per oferir ensenyaments de qualitat, en l'adaptació als nous marcs legals i en la coordinació entre la universitat i el centre adscrit. Un cop es disposi d'aquesta metodologia, AQU Catalunya oferirà, als centres i universitats interessats, la possibilitat d'iniciar el procés d'avaluació.

Desenvolupament d'estudis i projectes
AQU Catalunya elaborarà el novè informe anual, amb els resultats dels processos d'avaluació, certificació i acreditació realitzats. Altres projectes en aquest àmbit són el foment de la participació dels estudiants en l'avaluació de programes i institucions, l'anàlisi de la qualitat dels indicadors de docència, recerca i serveis, i l'estudi sobre la inserció laboral dels graduats universitaris amb el títol de doctor.