Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

11.7.2007

Revisió del procés d'avaluació dels programes oficials de postgrau 2007-2008

D'acord amb els estàndards i directrius europeus per a l'assegurament de la qualitat de les agències, AQU Catalunya ha realitzat la revisió crítica de la segona experiència d'avaluació de les propostes de màsters de les universitats catalanes per al curs 2007-08, amb l'objectiu d'introduir les millores pertinents de cara a la tercera convocatòria d'avaluació de programes oficials de postgrau. El procés de metaavaluació ha estat d'ampli abast i s'ha enfocat a la millora contínua, tot mantenint un debat obert entre les universitats i AQU Catalunya.

Característiques tècniques de la revisió
La metaavaluació s'ha realitzat mitjançant enquestes on line, tant als responsables acadèmics de les 183 propostes presentades com als 51 experts que les han avaluat. A més, s'han organitzat trobades amb les Unitats tècniques de qualitat de les universitats, els vicerectors i la Direcció General d'Universitats. El nivell de resposta ha estat del 67% en el cas dels responsables de les propostes i del 37% en el cas dels avaluadors.

Accions realitzades
Enquestes on line: Reunions:
responsables de les propostes UTQ
experts vicerectors
  DGU

Resultats
Globalment, en la segona convocatòria per a l'autorització de programes oficials de postgrau s'ha detectat una millora significativa en la preparació i la qualitat de les propostes per part de les universitats, algunes de les quals han assolit percentatges molt elevats d'avaluació positiva de les seves propostes, sigui per un esforç més gran en la preparació de les mateixes o per una autoregulació interna.

Estratègicament, de les enquestes i les reunions mantingudes, es desprèn que el debat se centra en com es reparteix el pes de l'avaluació ex ante entre un procés centralitzat com l'actual, i la necessitat que incrementi la responsabilitat de les universitats a l'hora de garantir la qualitat de les seves propostes.

Pel que fa al procés d'elaboració i presentació de les propostes de programes oficials de postgrau, les universitats coincideixen a dir que el protocol electrònic utilitzat per redactar la proposta ha de ser més flexible i fàcil d'omplir. Entre els documents de referència que les universitats han consultat durant aquest procés destaquen tant documents d'AQU Catalunya (Guia per a l'elaboració de la dimensió acadèmica de les propostes de màsters dels programes oficials de postgrau d'implantació el curs 2007-2008, Guia general per dur a terme les proves pilot d'adaptació de les titulacions a l'EEES. Màsters europeus), com documents específics de les diferents disciplines (llibres blancs de l'ANECA, entre altres).

Pel que fa al procés d'avaluació de les propostes, universitats i avaluadors han valorat molt positivament l'establiment d'una distinció clara entre la responsabilitat i el contingut de l'avaluació de la Direcció General d'Universitats i d'AQU Catalunya.

Avaluació externa de la proposta
DGU AQU
Aspectes legals i administratius Factibilitat i rellevància Dimensió acadèmica

L'avaluació de la dimensió acadèmica de les propostes s'ha dut a terme a través de grups d'experts (amb una presència important, el 23%, d'avaluadors externs al sistema universitari català) que han treballat de forma col·legiada en diferents etapes. El fet de substituir el dos avaluadors que examinaven les propostes de la primera convocatòria per un grup d'experts en diferents àmbits en la segona ha reforçat l'objectivitat del procés.

L'avaluació organitzada per comitès segons àmbits disciplinars i la composició d'aquests ha estat, en general, ben valorada. Cal destacar, però, que els responsables de les propostes que han estat avaluades desfavorablement valoren a la baixa tant la composició dels comitès com l'argumentació i la pertinència del judici que han obtingut.

Dels comentaris recollits tant en les reunions com en les enquestes, i en relació al resultat final de l'avaluació, se'n desprèn que cal una major transparència dels criteris a partir dels quals AQU Catalunya avalua la dimensió acadèmica de les propostes.