Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

25.7.2007

Tendència a la baixa en l'oferta, la demanda i la matrícula en el sistema universitari català

Segons es desprèn de l'informe El sistema universitari públic català 2000-2005: una perspectiva des de l'avaluació d'AQU Catalunya, s'observa una tendència a la baixa en les dades d'oferta, demanada i matrícula en el període analitzat, influenciada, principalment, per factors demogràfics.

Les dades posen de manifest que l'oferta, la demanda i la matrícula estan dominades per l'àrea de Ciències Socials, seguida de lluny per l'àrea Tècnica. Humanitats, Ciències de la Salut i Ciències Experimentals, en canvi, representen un terç del sistema en aquests tres indicadors.

La distribució de l'oferta segueix la distribució de la demanda: les àrees més sol·licitades són les de més oferta, i viceversa, responent el sistema universitari a les demandes dels estudiants. L'estudi planteja si aquesta demanda té lloc sobre la base de criteris racionals o de visions estereotipades de les diferents titulacions, i remarca el cas de Ciències de la Salut, on es produeix un desajust pel que fa a l'excés de demanda.

Es constata una baixada forta de la demanda i de la matrícula per a Humanitats i Ciències Experimentals. La repercussió és més forta a Ciències Experimentals, on la disminució de l'oferta de places ha estat menor. Les dues úniques àrees que estan en disposició de créixer, d'acord amb les tendències de demanda, i que s'han mantingut estables en el quinquenni són Ciències de la Salut i, seguida de lluny, Ciències Socials.

D'acord amb l'informe, la disminució d'oferta, demanda i matrícula es pot enfocar de maneres diferents:

   • Com una oportunitat per oferir millors condicions a causa de la caiguda d'estudiants de nou ingrés.
   • Com una dada negativa per als recursos humans del país que cal pal·liar mitjançant un increment de la demanda augmentant el nombre de beques i enfortint les vies d'accés no convencionals: estudiants més grans de 25 anys, estudiants procedents de cicles formatius i captant estudiants estrangers o immigrants. 
   • Considerar que la disminució de la demanda i el manteniment de l'oferta ens condueix cap a un sistema que sembla sobredimensionat, que caldria afrontar mitjançant la disminució i la redistribució de l'oferta de places.

La demanda d'estudis universitaris no només respon a necessitats objectives i interessos personals, sinó que l'oferta, la ubicació i el nombre de places tenen també la seva influència en la generació de la pròpia demanda. Així, a banda de l'anàlisi de les dades, l'informe apunta dues polítiques proactives per afrontar els reptes esmentats:

   • Un replantejament del sistema actual d'orientació a secundària.
   • Una política de beques suficient que possibiliti l'accés i la mobilitat dels estudiants.

PDF PDF Taules associades