Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

8.8.2007

Descens del volum de graduats

Segons es desprèn de l'informe El sistema universitari públic català 2000-2005: una perspectiva des de l'avaluació d'AQU Catalunya, en el període analitzat es palesa un descens del volum de graduats i alerta que, considerant la disminució de la matrícula, i si no s'inverteixen les tendències actuals, aquest nombre podria continuar disminuint, la qual cosa pot comportar una reducció de la mà d'obra més qualificada, com també del potencial sociocultural del nostre país.

Pel que fa a la durada dels estudis, en la qual influeixen factors com ara les notes d'accés de l'estudiant d'entrada, la situació laboral durant els estudis i, fins i tot, factors associats a la programació dels estudis, es considera elevada en relació amb el temps teòricament previst per finalitzar-los. L'informe cita, entre altres, els motius següents:

  • Densitat més gran de continguts (nombre més gran de crèdits).
  • Per a les enginyeries, exigència de presentar, una vegada ja superat el currículum, el projecte final de carrera (PFC), cosa que dilata el moment de la graduació, juntament amb el fet que les empreses no considerin necessari el PFC a l'hora de contractar enginyers. 
  • Més dificultat dels estudis.
  • Perfil d'estudiants poc adequat o dedicació insuficient.
  • Diversos factors socials, laborals i personals que actuen sobre la planificació individual de l'estudiant en la seva trajectòria a la universitat.
  • I, per què no, la mateixa inadequació del plantejament docent.

S'observa que l'abandonament general al sistema universitari català un cop iniciats els estudis és del voltant del 30%, i la tendència sembla que va a la baixa. D'aquesta taxa, els qui canvien de centre representen aproximadament el 40%, així, la majoria d'abandonaments amb reingrés es deu més a un reajustament de les expectatives dels estudiants que no pas a un lapse de temps que s'han agafat en els estudis. Els abandonaments sense reingrés representen el 60% del total; per tant, la taxa d'abandonament sense reingrés del sistema universitari català és gairebé del 20% en la majoria d'àmbits per cohort.

PDF PDF Taules associades