Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

4.10.2007

Sobre l'impacte de les avaluacions

L'activitat d'avaluació institucional d'AQU Catalunya ha servit de base per a la tesi elaborada pel professor Jordi Trullen (adjunt al Departament de Direcció de Recursos Humans d'ESADE, Universitat Ramon Llull), presentada al Boston College, sobre la legitimació i la significació de les avaluacions de la qualitat en els programes de formació1 (programa PRO-QU d'AQU Catalunya).

El treball de recerca s'ha centrat en l'anàlisi de l'avaluació de vint programes de grau de quatre universitats diferents de Catalunya, duta a terme per AQU Catalunya el 2000 i el 2004. Els objectius han estat:

      • estudiar les repercussions que tant la fidelitat de les avaluacions realitzades al model de l'Agència, com la identificació del professorat amb els programes de grau objecte d'avaluació i la seva formació disciplinària tenen sobre les percepcions del professorat en relació amb la legitimitat i la significació de les avaluacions,
      • provar si aquestes percepcions intervenen en la relació entre aquells antecedents i les actituds del professorat envers una futura reavaluació del programa.

El treball empíric, abanda de l'anàlisi documental dels informes interns i externs d'avaluació, ha suposat la realització de 35 entrevistes en profunditat de professors que havien participat en comitès d'avaluació interna, i més de 300 qüestionaris a professors de les titulacions estudiades.

Les conclusions de la tesi estableixen que les avaluacions que s'han estudiat van ser formulades per AQU Catalunya en termes de desenvolupament. Un dels objectius principals d'aquestes avaluacions era començar a crear una cultura o una sensibilitat cap a les avaluacions internes que fos capaç d'implicar el professorat en la millora dels seus propis programes. Tanmateix, els resultats de l'estudi mostren que la majoria dels professors (tant els qui formaven part dels comitès d'avaluació interns com els qui no) eren bastant escèptics pel que fa a la legitimitat i la significació de les avaluacions.  

Els resultats també assenyalen que un seguiment acurat a les directrius d'avaluació d'AQU Catalunya no afecta les percepcions del professorat. D'altres factors, com ara el grau d'identificació del professorat amb el programa objecte d'avaluació i la seva formació disciplinària, han resultat ser més rellevants a l'hora de conformar les percepcions del professorat respecte de les avaluacions. Segons l'autor, aquests resultats apunten la necessitat que AQU Catalunya analitzi d'altres aspectes addicionals de l'avaluació, més enllà de la participació, el suport i la implementació de la proposta.

Finalment, de l'estudi es desprèn que el professorat tendeix a mantenir-se escèptic amb relació a les avaluacions atès que sembla que no  tinguin cap conseqüència directa i que no compten amb el suport d'un finançament extra. A més, l'autor de la tesi apunta que el professorat que presenta nivells baixos d'identificació amb el programa potser senzillament està més preocupat per la seva pròpia recerca que per les seves responsabilitats docents relacionades amb els programes.

PDF PDF Resum: les avaluacions de qualitat i les seves repercussions: els rols de la legitimitat i la significació (versió en anglès)

1Boston College The Carroll Graduate School of Management Department of Organization Studies: QUALITY EVALUATIONS AND THEIR IMPACTS: THE ROLES OF LEGITIMACY AND SIGNIFICANCE , a dissertation by JORGE TRULLEN FERNANDEZ submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Management May 2007
Dissertation Chair: Jean M. Bartunek Committee: William B. Stevenson, William A. Gamson