Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

Governing Board - 30 November 2015

Documents and agreements endorsed by the Governing Board, no. 1, AQU Catalunya, 30 November 2015.

Order of the day and agreed minutes

PDF Ordre del dia

PDF Acta del Consell de Govern núm. 1 (Agreed minutes by the Governing Board of 31 March 2016)

Endorsed documents and agreements

PDF Nomenament de la secretària del Consell de Govern i de la Comissió Permanent d'AQU Catalunya

PDF Proposta d'Estatuts d'AQU Catalunya

PDF Reglament de funcionament intern del Consell de Govern i de la Comissió Permanent d'AQU Catalunya

 PDF Acord de les funcions que pot exercir per delegació del Consell de Govern la Comissió Permanent, el president i el director de l'Agència

PDF Criteris de nomenament dels membres de la Comissió Permanent del Consell de Govern d'AQU Catalunya

PDF Creació de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP)

PDF Designació dels membres de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP)

PDF Nomenament dels membres de la Comissió d'Apel·lacions

PDF Proposta del pressupost definitiu d'ingressos 2015

PDF Relació de convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre els mesos de juny i novembre de 2015

PDF Modificació als ajuts a l'estudi dels estudiants en pràctiques

PDF Política de Qualitat i de Seguretat de la Informació d'AQU Catalunya

PDF Acord del Consell de Govern per analitzar la qüestió de l'avaluació dels mèrits docents i de recerca del professorat contractat interí de les universitats catalanes

19.7.2016