Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell de Govern - 31 de març de 2016

Documents i acords aprovats pel Consell de Govern número 2 d'AQU Catalunya, de 31 de març de 2016.

Ordre del dia i acta aprovada 

PDF Ordre del dia

PDF Acta del Consell de Govern núm. 2 (aprovada en el Consell de Govern del 18 de juliol de 2016)

Documents i acords aprovats

PDF Acta del Consell de Govern núm. 1 de 30 de novembre de 2015

PDF Memòria d'activitats d'AQU Catalunya 2015

PDF Estats financers d'AQU Catalunya 2015

PDF Memòria econòmica d'AQU Catalunya 2015

PDF Resum de l'inventari d'AQU Catalunya 2015

PDF Informe d'auditoria independent referit als comptes anuals al 31 de desembre de 2015 de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

PDF Designació de membres per a la Comissió d'Avaluació de la Recerca

PDF Relació de convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre els mesos de novembre 2015 i març de 2016

PDF Reglament de funcionament intern de la Comissió d'Apel·lacions de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

PDF Procediment de resolució dels recursos d'alçada i emissió dels informes de revisió contra els acords de les Comissions d'avaluació, certificació i acreditació

PDF Reglament de funcionament intern de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

PDF Reglament de funcionament intern de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i de les comissions específiques

19.7.2016