Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Access the content (Alt + 1)

Access to the menu section (Alt + 2)

Standing Committee - 21 November 2016

Documents and agreements endorsed by the Standing Committee, no. 1, AQU Catalunya, 21 November 2016.

Order of the day

PDF Order of the day

Endorsed documents and agreements

PDF Informe d'autoavaluació 2017 per l'avaluació externa internacional del compliment dels ESG

PDF Segells de qualitat d'AQU Catalunya i condicions per al seu ús

PDF Pressupost definitiu d'ingressos 2016

PDF Convenis subscrits i signats per AQU Catalunya entre els mesos de juliol i octubre 2016

25.11.2016