Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes

Actes

link Actes de les reunions de la CAIP

La Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) té les funcions següents:

  • L'avaluació de la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la gestió del sistema universitari.
  • L'avaluació, la certificació, l'auditoria i l'acreditació de la qualitat de les universitats, de llurs centres de recerca i innovació i dels centres d'educació superior.
  • L'avaluació, la certificació, el seguiment i l'acreditació, d'acord amb estàndards acadèmics i socials internacionals, dels ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials i propis que imparteixen les universitats i altres centres d'educació superior.
  • El foment de l'avaluació i la comparació de criteris de qualitat, d'acord amb estàndards internacionals, especialment pel que fa a la docència, la recerca i la transferència de coneixement.
  • L'elaboració i la comunicació d'informació sobre els dèficits de qualitat detectats a les universitats, llurs centres de recerca i innovació i els centres d'educació superior, amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat.
  • El foment i l'impuls de la recerca i la innovació sobre els models i els processos d'avaluació, certificació i acreditació de la qualitat.
  • El foment d'avaluacions temàtiques i de processos de garantia interna de la qualitat de les universitats i els centres d'educació superior, i el desenvolupament de processos d'avaluació i de garantia externa de la qualitat.

Els membres de la CAIP són:

Per a l'exercici de les seves funcions, la CAIP treballa a través de les comissions específiques següents: 

PDF PDF Reglament de funcionament intern de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes · 18/03/2016

PDF PDF Resolució de 28 de novembre de 2017 del president de la Comissió d’avaluació institucional i de programes de creació del comitè ad hoc per a l’elaboració de l’informe transversal de la titulació oficial del grau de Disseny

PDF PDF Acord de la CAQ de 17 d'abril de 2015 de creació dels Comitès d'Avaluació Externa de les dimensions addicionals en el procés d'acreditació de les titulacions oficials

PDF PDF Resolució d'11 d'octubre de 2017 del president de la comissió d'avaluació institucional i de programes de creació del comitè ad hoc per a l'elaboració de l'informe transversal de les titulacions oficials de grau en l'àmbit de l'Enginyeria de la producció

PDF PDF Resolució d'11 d'octubre de 2017 del president de la comissió d'avaluació institucional i de programes de creació del comitè ad hoc per a l'elaboració de l'informe transversal de la titulació oficial del grau en Infermeria

16.4.2019