Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Relació d'experts

Els experts són persones de prestigi reconegut en l'àmbit acadèmic i/o professional i també estudiants que participen en els processos d'avaluació d'AQU Catalunya tenint en compte criteris d'independència, objectivitat i absència de conflicte d'interessos així com uns requisits de capacitat i mèrit prèviament establerts per les comissions d'avaluació. Els experts d'AQU Catalunya són la pedra angular dels processos d'avaluació.

En el cas de l'avaluació del professorat, les comissions d'avaluació corresponent assignen l'expedient als experts de l'àmbit de coneixement del sol·licitant. Els avaluadors designats redacten un informe preliminar d'avaluació preceptiu i no vinculant que eleven davant de la comissió que pertoca. En el cas de l'avaluació de la qualitat, els experts s'integren en comitès d'avaluació ad hoc i elaboren els informes d'avaluació que consensuen i eleven a la comissió corresponent. AQU Catalunya organitza els experts en sis grans àmbits de coneixement.

Els sol·licitants poden demanar al president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca o de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes la recusació dels avaluadors. Caldrà que s'aportin evidències que acreditin els motius d'aquesta recusació. Per tal de poder resoldre les peticions de recusació amb prou garanties, les persones sol·licitants l'han de tramitar, com a màxim, tres setmanes abans de la convocatòria de la comissió específica que ha de valorar la seva sol·licitud d'avaluació. 

Relació d'experts acadèmics per àmbit de coneixement:

La relació d'experts inclou els experts que van fer avaluacions durant els dos anys anteriors (2016-2017) a l’any tancat.

7.3.2019