Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Convenis

A continuació es poden consultar els convenis subscrits per AQU Catalunya, agrupats per àmbit temàtic, donant així compliment a la normativa vigent, article 110.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i Resolució ECO/235/2014, de 17 de gener.
 

Convenis anteriors

Activitat Investigadora

PDF

Inserció laboral

PDF 2019_INSLAB20_I_UdL_C ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Lleida i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració per a la realització i finançament de l'estudi  de la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 2020 ·  16-01/2019

PDF 2019_INSLAB20_I_UPC_C  ·  Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya i el seu Consell Social per a l'establiment d'un marc general de col·laboració per a la realització i finançament de l'estudi de la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 2020 · 15-01/2019

Satisfacció

PDF 5/11/2018  ·  Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Ramon Llull, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster ·2018_SATEST18_0_URL_C

PDF 23/11/2018  ·  Conveni Marc de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Ramon Llull, per a la realització de l'enquesta de satisfacció de titulats i titulades de grau i màster a la Fundació Blanquerna· 2018_SATEST18_0_URL-Blanquerna_C

Col·laboració amb l'administració

PDF  

Col·laboració amb universitats

PDF 2019_TTRACK19_0_AD  ·  Addenda de modificació del conveni entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjantçant el departament Empresa i Coneixement, i les universitats públiques catalanes de desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat en el període 2016-2020, i de concreció de la capacitat de contractació 2017 i 2018 · 14/01/2019

13.2.2019