Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

EEES

A nivell europeu, el marc normatiu es desenvolupa a través de les orientacions provinents de les Conferències de ministres europeus d'educació superior que es realitzen cada dos anys. Cada conferència conclou amb un Comunicat que recull els avenços aconseguits i estableix les prioritats per als dos anys següents.

Declaracions i comunicats de ministres europeus

Any Declaració/Comunicat Objectiu
2018 Enllaç extern París Els ministres responsables de l’educació superior celebren els progressos assolits en la construcció de l’Espai europeu d’educació superior i adquireixen compromisos ferms i ambiciosos per a seguir desenvolupant-lo. Estableixen com a objectius: promoure un enfocament inclusiu i innovador de l'aprenentatge i l'ensenyament; enfortir la cooperació transnacional integrada en matèria d'ensenyament superior, recerca i innovació; garantir un futur sostenible a través de l'educació superior.
A més, el Comunicat subratlla la necessitat de millorar el suport per permetre que els grups vulnerables i infrarepresentats accedeixin i destaquin en l'ensenyament superior. Aquestes ambicions estan d'acord amb l'objectiu de la UE de crear un Espai Europeu d'Educació, d'aquí a 2025, per promoure la mobilitat i el reconeixement acadèmic de les qualificacions per a tots els ciutadans de la UE.
Conferència Ministerial de París, celebrada el 24 i 25 de maig de 2018.
2015 PDF Erevan Estableix com a objectius: la millorar de la qualitat i la pertinència de l'ensenyament i l'aprenentatge com a principal missió de l'EEES; el foment de l'ocupabilitat dels graduats al llarg de la seva vida laboral en un mercat de treball en ràpida evolució —caracteritzat pels avenços tecnològics—, amb l'aparició de nous perfils de treball, i l'augment de les oportunitats d'ocupació i autoocupació; fer els sistemes més inclusius donat que les poblacions es tornen més diversificades, amb major immigració i canvis demogràfics; la implementació de les reformes estructurals acordades per assolir la consolidació de l'EEES i, a llarg termini, perquè tingui èxit (una estructura dels estudis i de crèdit comuns, normes i directrius de garantia de qualitat comuns i la cooperació per als programes i graus de mobilitat i les articulacions).
A la Conferència Ministerial d'Erevan, celebrada el 14 i 15 de maig de 2015 es va aprovar a la nova versió dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior.
2012 PDF Bucarest Estableix les Les prioritats d'acció següents per al període 2012-2015. Destaquen les següents: afavorir les condicions que fomenten l'aprenentatge centrat en l'estudiant, els mètodes d'ensenyament innovadors i l'entorn propici i estimulant de treball i aprenentatge; permetre a les agències registrades a l'EQAR que puguin desenvolupar les seves activitats a tot l'EEES sempre que compleixin amb la legislació nacional; millorar l'ocupabilitat, l'aprenentatge permanent, la resolució de problemes i habilitats empresarials a través de la cooperació amb els ocupadors; assegurar que els marcs de qualificacions i la implementació dels ECTS i el suplement europeu al títol es basen en els resultats de l'aprenentatge; i fomentar aliances de coneixement basades en la recerca i la tecnologia.
2009 PDF Lovaina Estableix com a objectiu per la dècada següent incrementar la participació social a l'educació superior, millorar l'ocupabilitat dels graduats, tant a partir dels plans d'estudi com a través de serveis d'assessorament, potenciar la mobilitat dels estudiants i del professorat, incrementar el nombre de doctors i millorar els sistemes d'informació per aconseguir una major transparència sobre l'assegurament de la qualitat i reconeixement. La declaració remarca que per fer possible la formació al llarg de la vida calen itineraris de formació flexibles que permetin combinar estudis i feina, i es reafirma en la importància de continuar les reformes curriculars dirigides al desenvolupament de resultats d'aprenentatge.
2007 PDF Londres Els ministres es comprometen a posar en pràctica els marcs nacionals de qualificacions acreditats pel model general de marc de qualificacions de l'EEES i insisteixen, entre d'altres aspectes, a millorar el reconeixement dels aprenentatges previs, afavorir la mobilitat dels estudiants i assegurar l'equitat en l'accés als estudis universitaris. També fan referència a la necessitat d'enfortir els doctorats i millorar-ne l'ocupabilitat.
2005 PDF Bergen Els ministres van acordar tirar endavant el sistema de dos cicles, grau i màster, avançar en l'assegurament de la qualitat de l'educació superior mitjançant la introducció de mecanismes interns a les universitats directament relacionats amb els mecanismes externs, i promoure el reconeixement dels estudis entre els diferents països. Els ministres adopten els Estàndards i Directrius per l'assegurament de la qualitat a l'EEES desenvolupats per l'ENQA amb la col·laboració de l'EUA, ESIB i EURASHE. S'impulsa la creació de l'European Quality Assurance Register for Higher Education.
2003 PDF Berlín Recull el paper que han de jugar les xarxes i els organismes d'avaluació de la qualitat en l'EEES. Igualment, els països signants van coincidir a assenyalar com a objectius per al 2005 el desenvolupament dels sistemes de qualitat i d'accions i programes dirigits a consolidar l'avaluació, l'acreditació i la certificació d'estudis, institucions i titulacions, així com l'existència de relacions de participació i cooperació entre ells a nivell internacional.
2001 PDF Praga Es confirmen els objectius establerts a Bolonya, sobretot els que fan referència a promoure la competitivitat de l'EEES i el seu atractiu per a la resta de països del món. També es demana explícitament a les universitats l'organització de seminaris per continuar explorant els punts a què fa referència la Declaració, incidint en l'acreditació i a les garanties de qualitat de les titulacions i de les universitats.
1999 PDF Bolonya Defineix un marc estratègic europeu que fixa els objectius següents: la creació d'un marc de referència comú de titulacions; la generalització d'un sistema de titulacions estructurades en els tres nivells de grau, màster i doctorat; la generalització d'un sistema compatible de crèdits europeus; i el reforç del sistema d'assegurament i/o d'acreditació de la qualitat en una dimensió europea. En definitiva, la construcció de l'EEES.

Més informació sobre l'EEES

ESG

En el Comunicat de Berlín (2003), els ministres que van signar el Procés de Bolonya van instar els membres de l'ENQA, en col·laboració amb altres associacions, a acordar i desenvolupar "una sèrie d'estàndards, procediments i directrius per assegurar la qualitat" i a "explorar els mètodes més adequats per avaluar externament l'assegurament de la qualitat i/o les agències o organismes d'acreditació". AQU Catalunya, com a membre fundador de l'ENQA, va participar en el procés d'elaboració d'aquests estàndards i directrius.

En el Comunicat de Bergen (2005), els ministres responsables de l'educació superior a Europa van adoptar els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (revisats i aprovats a la Conferència Ministerial d'Erevan el 2015) amb el compromís d'introduir el model estipulat d'assegurament de la qualitat en els seus àmbits estatals.

Els ESG s'adrecen a les institucions d'educació superior, principalment a les universitats i a les agències d'avaluació de la qualitat i s'estructuren en tres apartats que reflecteixen els àmbits en els quals les institucions d'educació superior han d'assegurar la qualitat:

  • Estàndards i directrius per a l'assegurament intern de la qualitat.
  • Estàndards i directrius per a l'assegurament extern de la qualitat.
  • Estàndards i directrius per a les agències d'assegurament de la qualitat.

PDF PDF Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (2015)

Els estàndards i directrius de l'ENQA s'han publicat en diferents idiomes.

1.10.2019