Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Lleis i estatuts

Document PDF PDF Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Publicada en el DOGC núm. 6919, de 23 de juliol de 2015)

Amb aquesta llei, de 26 articles, es deroguen els 17 articles referents a l'Agència inclosos a la Llei d'Universitats de Catalunya de l'any 2003.

La llei d'AQU Catalunya enforteix l'Agència com a instrument principal per a la millora del sistema universitari català amb funcions actualitzades, una estructura més flexible i una millora del compliment dels estàndards europeus pel que fa a la independència.  

Document PDF PDF Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, LOU (Publicada en el BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2001)

Emmarca la regulació bàsica universitària, que articula els nivells competencials de les Universitats, les Comunitats Autònomes i l'Administració General de l'Estat.

Document PDF PDF Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (Publicada en el BOE núm. 89, de 13 d'abril de 2007)

Document PDF PDF Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, LUC (Publicada en el DOGC núm. 3826, de 20 de febrer de 2003)

Desenvolupa les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya reconegudes pels articles 15 i 9.7 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en matèria d'ensenyament i recerca. La Llei catalana s'insereix en el marc bàsic establert per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

Document PDF PDF Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Publicat en el DOGC núm. 7244, de 10 de novembre de 2016)

Els estatuts regulen l'estructura, el funcionament i la composició dels òrgans d'AQU Catalunya, així com totes les competències que la Llei d'AQU Cataluny, la LUC i el marc normatiu vigent li atribueixen.

Enllaç extern Normativa consolidada de la Generalitat de Catalunya

11.11.2016